13 tiếng anh là gì

Trong giờ anh thì số kiểm đếm là phần nhưng mà những bạn phải ghi nhớ giống như cần học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, đôi lúc chúng ta lại quên thất lạc cơ hội viết lách, cơ hội hiểu của những số kiểm đếm nhập giờ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số kiểm đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 13 tiếng anh là gì và cơ hội hiểu số 13 nhập giờ anh thế nào.

Bạn đang xem: 13 tiếng anh là gì

Số 13 tiếng anh là gì
Số 13 tiếng anh là gì

Số 13 giờ anh là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/

Thirteen /θɜːˈtiːn/

https://lakemagadiadventures.com/wp-content/uploads/2022/06/Thirteen.mp3

Số kiểm đếm nhập giờ anh khá đọc dễ dàng nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ thirteen phía trên rồi hiểu theo đuổi là được. Nếu bạn thích hiểu kể từ thirteen chuẩn chỉnh hơn thế thì rất có thể coi phiên âm của số 13 kết phù hợp với cơ hội hiểu chuẩn chỉnh nhằm hiểu. Cách hiểu phiên âm bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách hiểu phiên âm giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: equate là gì

Lưu ý: Có một Note nhỏ nhập cơ hội dùng số 13, đó là số kiểm đếm nên ko sử dụng Khi nói tới loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 13 sẽ sở hữu được cơ hội viết lách và cơ hội hiểu không giống. Các chúng ta xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội hiểu số trật tự nhập giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 13 tiếng anh là gì
Số 13 tiếng anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống nhập giờ anh

Sau Khi tiếp tục biết số 13 tiếng anh là gì, bạn cũng có thể xem thêm một vài ba số kiểm đếm không giống nhập giờ anh nhé. thạo đâu cũng có thể có số chúng ta đang được ham muốn dò xét thì sao.

 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93
 • Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Eighteen /ˌeɪˈtiːn/: số 18
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Thirty-three /ˈθɜː.ti θriː/: số 33
 • Ten /ten/: số 10
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • One /wʌn/: số 1
 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Three /θriː/: số 3
 • Fifty-six /ˈfɪf.ti sɪks/: số 56
 • One hundred thousand /wʌn ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/: 100.000
 • Five /faɪv/: số 5
 • Ninety-four /ˈnaɪn.ti fɔːr/: số 94
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Forty /ˈfɔː.ti/: số 40
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Sixteen /ˌsɪkˈstiːn/: số 16
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7
 • Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Six /sɪks/: số 6
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36

Như vậy, nếu khách hàng vướng mắc số 13 tiếng anh là gì thì câu vấn đáp rất rất đơn giản và giản dị, số 13 nhập giờ anh viết lách là thirteen, phiên âm hiểu là /θɜːˈtiːn/. Cách hiểu của số này khá đơn giản và giản dị song về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên Note một chút ít. Khi nói tới loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu được cơ hội viết lách và hiểu không giống, ko sử dụng là thirteen hoặc number thirteen.

Xem thêm: submarine là gì