15 tiếng anh đọc là gì

fifteen

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: 15 tiếng anh đọc là gì

UK/ˌfɪfˈtiːn/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˌfɪfˈtiːn/

 • /f/ as in fish
 • /ɪ/ as in ship
 • /f/ as in fish
 • /t/ as in town
 • // as in sheep
 • /n/ as in name
 • /f/ as in fish
 • /ɪ/ as in ship
 • /f/ as in fish
 • /t/ as in town
 • // as in sheep
 • /n/ as in name