appliances là gì

/ə'plaiəns/

Thông dụng

Danh từ

Thiết bị; dụng cụ
home appliances
thiết bị thông thường người sử dụng vô nhà; vũ trang gia dụng
Như fire-engine

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Khí cụ, vũ trang, đồ gia dụng gá

Cơ khí & công trình

phụ tùng máy

Xây dựng

sự ứng dụng

Kỹ thuật công cộng

dụng cụ
electric appliance
dụng cụ điện
electrical appliance
dụng cụ điện
electrical household appliance
dụng cụ năng lượng điện gia đình
heating appliance
dụng cụ sưởi
lifting appliance
dụng cụ nâng
portable appliance
dụng cụ đem fake được
safety appliance
dụng cụ an toàn
safety appliance
dụng cụ bảo vệ
second-hand appliance
dụng cụ người sử dụng lại
second-hand appliance
dụng cụ cũ
dụng cụ, thiết bị

Giải quí EN: 1. in general, any tool or machine that is used to tướng carry out a specific task or produce a desired result.in general, any tool or machine that is used to tướng carry out a specific task or produce a desired result.2. specifically, an electrical device that is used for some household purpose, such as a washing machine, dishwasher, toaster, or food processor.specifically, an electrical device that is used for some household purpose, such as a washing machine, dishwasher, toaster, or food processor.

Bạn đang xem: appliances là gì

Giải quí VN: 1. trình bày công cộng một khí cụ hoặc công cụ nào là dùng để làm triển khai một thao tác ví dụ hoặc đưa đến một thành quả cụ thể2. quan trọng một vũ trang năng lượng điện dùng để làm dùng cho những mục tiêu gia dụng như máy giặt, máy cọ chén, lò nướng hoặc máy chế trở nên thức ăn.

máy móc
phụ tùng
life saving appliance
phụ tùng cứu vớt chữa
recure appliance
phụ tùng cứu vớt chữa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apparatus , device , gadget , implement , instrument , mechanism , tool , contraption , contrivance , facility , fixture , utensil

tác fake

Xem thêm: brand là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: fishing là gì