bedroom đọc tiếng anh là gì

bedroom

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bedroom đọc tiếng anh là gì

UK/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

 • /b/ as in book
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • // as in blue
 • /m/ as in moon
 • /b/ as in book
 • /e/ as in head
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • // as in blue
 • /m/ as in moon