capital là gì

/ˈkæpɪtl/

Thông dụng

Danh từ

Thủ đô, thủ phủ
Chữ ghi chép hoa
to write one's name in capital
viết thương hiệu bằng văn bản hoa
Tiền vốn liếng, tư bản
floating (working) capital
vốn luân trả, vốn liếng lưu động
fixed capital
tư phiên bản không bao giờ thay đổi, vốn liếng cố định
dead capital
vốn liếng ứ đọng
capital expenditure
chi phí thi công, sắm sửa trang thiết bị
capital gain
lợi nhuận chiếm được từ các việc cung cấp tài sản
capital goods
của cải dùng để làm dẫn đến những của nả không giống, tư phiên bản phẩm
capital levy
thuế vốn
capital transfer
sự vận động và di chuyển tài sản
capital sum
số chi phí được giao dịch thanh toán gộp một lần
(kiến trúc) đầu cột

Tính từ

Quan hệ cho tới sinh mạng; tử hình
capital offence
tội tử hình
Chính, ở đầu, phía trên đầu, phía trên hết
capital city
thủ đô
Chủ yếu ớt, cốt yếu ớt, cơ phiên bản, lớn
of capital importance
có vai trò lớn
capital letter
chữ hoa
Tuyệt diệu, thượng hạng, xuất sắc ưu tú, cừ, cực kỳ hay
a capital speech
bài trình bày cực kỳ hay
what a capital idea!
ý con kiến mới mẻ tuyệt diệu thực hiện sao!
Vô nằm trong tai hại
a capital error
một sự nhầm lẫn vô nằm trong tai hại

Cấu trúc từ

to make capital out of
kiếm lợi ở, lần chác ở, lợi dụng
capital constructions
xây dựng cơ bản
capital goods
tư liệu sản xuất

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán tài chính ) vốn liếng, tư phiên bản // chủ yếu, quan tiền trọng
circulating capital
(toán tài chính ) vốn liếng luân trả, tư phiên bản lưu thông
fixed capital
(toán tài chính ) vốn liếng cơ phiên bản, vốn liếng cố đinh
floating capital
(toán tài chính ) vốn liếng luân trả, vốn liếng tư phiên bản lưu thông
working capital
(toán tài chính ) vốn liếng luân chuyển

Xây dựng

phần đầu cột
thủ đô

Kỹ thuật công cộng

chữ hoa
chủ yếu
cơ bản
đầu cột

Giải mến EN: The topmost thành viên of a column or pilaster, crowning the shaft and carrying the entablature.

Bạn đang xem: capital là gì

Giải mến VN: Sở phận tối đa của cột hoặc trụ vấp ngã tường, triển khai xong trục và đem cấu hình nón cột.

mũ cột
quan trọng
vốn

Kinh tế

tư bản
vốn
charter capital
vốn điều lệ
vốn liếng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basic , cardinal , central , chief , controlling , dominant , first , foremost , fundamental , important , leading , major , number one , outstanding , overruling , paramount , predominant , preeminent , primary , prime , principal , prominent , underlying , vital , best , champion , choice , crack , dandy , delightful , deluxe , excellent , famous , fine , first-class * , first-rate * , five-star , fly , great , splendid , superb , top , top-notch * , world-class , key , main , premier , ace , banner , blue-ribbon , brag , first-class , first-rate , quality , superior , terrific , tiptop , arrant , egregious , glaring , gross , rank , (colloq.) excellent , majuscule
noun
business , cash , cd , estate , finances , financing , fortune , funds , gold , interests , investment , ira , kitty * , means , money , nest egg * , principal , property , resources , savings , stake , stock , substance , treasure , ways and means * , wealth , wherewithal , control , county seat , metropolis , municipality , political front , principal đô thị , the hill , cap , initial , majuscule , small cap , uncial , finance , backing , capitalization , funding , grubstake , subsidization , asset , mean , a-one , basic , cairo , central , chief , đô thị , dominant , excellent , factotum , foremost , good , great , headquarters , leading , letter , main , major , paramount , prominent , scrumptious , serious , supreme , top , uppercase , vital , weighty

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Xem thêm: might là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: angle là gì