celebrate là gì

Bạn đang xem: celebrate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to celebrate
Phân kể từ hiện tại tại celebrating
Phân kể từ vượt lên trên khứ celebrated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại celebrate celebrate hoặc celebratest¹ celebrates hoặc celebrateth¹ celebrate celebrate celebrate
Quá khứ celebrated celebrated hoặc celebratedst¹ celebrated celebrated celebrated celebrated
Tương lai will/shall² celebrate will/shall celebrate hoặc wilt/shalt¹ celebrate will/shall celebrate will/shall celebrate will/shall celebrate will/shall celebrate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại celebrate celebrate hoặc celebratest¹ celebrate celebrate celebrate celebrate
Quá khứ celebrated celebrated celebrated celebrated celebrated celebrated
Tương lai were to celebrate hoặc should celebrate were to celebrate hoặc should celebrate were to celebrate hoặc should celebrate were to celebrate hoặc should celebrate were to celebrate hoặc should celebrate were to celebrate hoặc should celebrate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại celebrate let’s celebrate celebrate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: local là gì