censor là gì

/´sensə/

Thông dụng

Danh từ

Nhân viên phê duyệt (sách báo, phim hình ảnh, thư kể từ...)
Giám thị (trường đại học)

Ngoại động từ

Kiểm duyệt

hình thái từ

  • Ved: censored
  • Ving:censoring

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) thực hiện thiếu; nhân viên cấp dưới kiểm duyệt

Y học

sự kềm dục

Kỹ thuật công cộng

làm thiếu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
abridge , blacklist , Black out * , bleach , bleep , blue-pencil * , bowdlerize , clean up , conceal , control , cork * , criticize , cut , decontaminate , delete , drop the iron curtain , edit , examine , excise , expurgate , exscind , inspect , launder * , narrow , oversee , prevent publication , purge , purify , put the lid on , refuse transmission , repress , restrain , restrict , review , revile , sanitize , scissor out , squelch , sterilize , strike out , supervise communications , suppress , withhold , screen , ban , Black out , hush , stifle , blip , blue-pencil , critic , edit out , forbid , interdict , muzzle , prohibit , proscribe , remove

Từ ngược nghĩa