chart là gì

/tʃa:t/

Thông dụng

Danh từ

(hàng hải) bạn dạng loại lên đường hải dương, hải đồ
Bản đồ
Đồ thị, biểu đồ
a weather chart
đồ thị thời tiết
star chart
tinh đồ

Ngoại động từ

Vẽ hải đồ; ghi vô hải đồ
Vẽ loại thị, lập biểu đồ

hình thái từ

  • V-ing: Charting
  • V_ed: charted

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

bản loại (đạo hàng)
chart table
bàn bạn dạng loại (đạo hàng)

Toán & tin cẩn

biểu (đồ)
active chart
biểu loại hiện tại hành
area chart
biểu loại vùng
bar chart
biểu loại tần suất
bubble chart
biểu loại bọt
bullet list chart
biểu loại list loại bullet
chart area
vùng biểu đồ
chart axes
trục biểu đồ
chart elements
thành phần của biểu đồ
chart format
dạng thức biểu đồ
chart layout
bố viên biểu đồ
chart layout
cách trình diễn biểu đồ
chart lines
đường biểu đồ
chart recorder
bộ ghi biểu đồ
chart sheet
bảng biểu đồ
chart tips
mẹo biểu đồ
Chart Wizard
thuật sĩ biểu đồ
circular chart
biểu loại vòng
code chart
biểu loại mã
combination chart
biểu loại phối hợp
comparison chart
biểu loại ví sánh
composite bar chart
biểu loại thanh láo hợp
cone chart
biểu loại hình nón
contour chart
biểu loại lối viền
customize chart type
tùy chỉnh loại biểu đồ
cylinder chart
biểu loại hình trụ
design chart
biểu loại tính
doughnut chart
biểu loại hình xuyến
efficiency chart
biểu hàng hiệu suất
electronic chart reader
bộ phát âm biểu loại năng lượng điện tử
embed chart
biểu loại nhúng
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
ICU (interactivechart utility)
tiện ích biểu loại tương tác
Insert Chart button
nút chèn biểu đồ
interactive chart utility (ICU)
tiện ích biểu loại tương tác
line chart
biểu loại đường
logarithmic chart
biểu loại loga
logarithmic chart
biểu loại lôgarit
logical chart
biểu loại logic
mixed chart
biểu loại láo hợp
multiple chart
đa biểu đồ
multiple-axis chart
biểu loại nhiều trục
multiple-bar chart
biểu loại nhiều thanh
picture Organization Chart
biểu loại tổ chức triển khai ảnh
pie chart
biểu loại hình tròn
pie chart
biểu loại khoanh
process chart
biểu loại xử lý
recorder chart
biểu loại ghi
resolution chart
biểu loại phân giải
stacked line chart
biểu loại ngăn xếp
stock chart
biểu loại triệu chứng khoán
summary chart
biểu loại tóm tắt
system chart
biểu loại hệ thống

Xây dựng

bản loại lên đường biển
đo lập bạn dạng đồ
đưa vô bạn dạng đồ

Y học

biều loại, giun loại, loại thi

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ
bảng tính
design chart
bảng tính toán
bảng
calendar progress chart
bảng tiến bộ độ
calibration chart
bảng phân quyết định cỡ
calibration chart
bảng phân quyết định kích thước
chart drum
tang ghi biểu loại băng
chart recorder
máy ghi băng vị giấy
chart sheet
bảng biểu đồ
chart transport
sự gửi chuyên chở băng giấy
classification chart
bảng phân loại
colour chart
lập bảng màu
compensating strip chart recorder
máy ghi băng biểu loại bù
computation chart
bảng tính
design chart
bảng tính toán
equilibrium chart
đồ thị cân nặng bằng
form-process chart
biểu loại xử lý bảng biểu
heat balance chart
giản loại thăng bằng nhiệt
heat balance chart
sơ loại thăng bằng nhiệt
influence line chart
bảng tra lối hình họa hưởng
lubrication chart
bảng bôi trơn
paper chart-recorder
máy ghi băng vị giấy
periodic chart
bảng tuần hoàn
plugboard chart
sơ loại bảng ổ cắm
process flow chart
mặt vị công nghệ
progress chart
bảng tiến trình đua công
record chart
băng ghi
strip chart
biểu loại băng (cho máy ghi băng năng lượng điện báo)
strip chart instrument
dụng cụ ghi băng
strip chart potentiometric recorder
máy ghi băng biểu đồ
strip chart recorder
máy ghi biểu loại loại băng
strip chart recorder
máy ghi băng
tolerance chart
bảng dung sai
biểu đồ
active chart
biểu loại hiện tại hành
activity chart
biểu loại hoạt động
area chart
biểu loại vùng
band chart
biểu loại dải
bar chart
biểu loại (dạng) cột
bar chart
biểu loại cột
bar chart
biểu loại hình thanh
bar chart
biểu loại tần suất
bar chart
biểu loại thanh
blending chart
biểu loại trộn
bubble chart
biểu loại bọt
bubble chart
biểu loại hình bọt
bullet list chart
biểu loại list loại bullet
calibration chart
biểu loại chuẩn
Carter chart
biểu loại Carter
casing designing chart
biểu loại design ống chống
chart area
vùng biểu đồ
chart axes
trục biểu đồ
chart drum
tang ghi biểu đồ
chart drum
tang ghi biểu loại băng
chart elements
thành phần của biểu đồ
chart feed
cấu dẫn tiến bộ biểu đồ
chart feed
sự dẫn tiến bộ biểu đồ
chart fills
nền biểu đồ
chart format
dạng thức biểu đồ
chart layout
bố viên biểu đồ
chart layout
cách trình diễn biểu đồ
chart lines
đường biểu đồ
chart paper tear-off bar
thanh xé tách giấy tờ biểu đồ
chart paper tear-off bar
thanh ngắt giấy tờ ghi biểu đồ
chart recorder
bộ ghi biểu đồ
chart recorder
máy ghi biểu đồ
chart scale
thang biểu đồ
chart sheet
bảng biểu đồ
chart tips
mẹo biểu đồ
chart transport
sự dẫn tiến bộ biểu đồ
chart type
loại biểu đồ
Chart Wizard
thuật sĩ biểu đồ
circular chart
biểu loại vòng
circular chart diagram
biểu loại tròn
circular-chart recorder
máy ghi biểu loại tròn
circulation chart
biểu loại vòng
code chart
biểu loại mã
column chart
biểu loại cột
combination chart
biểu loại phối hợp
comfort chart
biểu loại tiện nghi
comparison chart
biểu loại ví sánh
compensating strip chart recorder
máy ghi băng biểu loại bù
composite bar chart
biểu loại thanh láo hợp
composite bar chart
biểu loại thanh tổng hợp
cone chart
biểu loại hình nón
consum chart
biểu loại tổng kiểm tra
contour chart
biểu loại lối viền
control chart
biểu loại quản lí lý
conversion chart
biểu loại gửi đổi
cumulative sum control chart
biểu loại vận hành tổng số tích lũy
customize chart type
tùy chỉnh loại biểu đồ
cylinder chart
biểu loại hình trụ
data flow chart
biểu loại luồng dữ liệu
design chart
biểu loại chính
design chart
biểu loại tính
detail chart
biểu loại chi tiết
dot chart
biểu loại điểm
doughnut chart
biểu loại hình xuyến
efficiency chart
biểu hàng hiệu suất
electronic chart reader
bộ phát âm biểu loại năng lượng điện tử
embed chart
biểu loại nhúng
entropy chart diagram
biểu loại entropy
flow chart or flowchart
biểu loại tiến bộ trình, tiến bộ độ
flow process chart
biểu loại quy trình dòng
form-process chart
biểu loại xử lý bảng biểu
Format Chart Area
định dạng vùng biểu đồ
frequency bar chart
biểu loại xác xuất tần số
function chart
biểu loại chức năng
gang chart
biểu loại theo đuổi kíp
Gantt chart
biểu loại Gantt
ICU (interactivechart utility)
tiện ích biểu loại tương tác
Insert Chart button
nút chèn biểu đồ
interactive chart utility (ICU)
tiện ích biểu loại tương tác
landing chart
biểu loại hạ cánh
line chart
biểu loại đường
load chart
biểu loại công việc
logarithmic chart
biểu loại loga
logarithmic chart
biểu loại lôgarit
logical chart
biểu loại logic
lubricating chart
biểu loại bôi trơn
lubrication chart
biểu loại chừng bôi trơn
man-process chart
biểu loại nhân công
mixed chart
biểu loại láo hợp
molier chart
biểu loại molier
multiple chart
đa biểu đồ
multiple chart
nhiều biểu đồ
multiple-axis chart
biểu loại nhiều trục
multiple-bar chart
biểu loại nhiều thanh
multirange potentiometric strip chart recorder
máy ghi vạn năng biểu loại chạy
network chart
biểu loại mạng
Nichol's chart
biểu loại Nichol
Nichols chart
biểu loại Nichols
operation analysis chart
biểu loại phân tách hoạt động
operation process chart
biểu loại tiến bộ trình hoạt động
operator process chart
biểu loại sinh hoạt của những người vận hành
organization chart
biểu loại tổ chức
p chart
biểu loại p
performance chart
biểu loại hoạt động
picture Organization Chart
biểu loại tổ chức triển khai ảnh
pie chart
biểu loại hình tròn
pie chart
biểu loại khoanh
pie chart
biểu loại tròn
point chart
biểu loại điểm
power chart
biểu loại (đồ thị) công suất
power chart
biểu loại công suất
process chart
biểu loại công nghệ
process chart
biểu loại qui trình
process chart
biểu loại xử lý
process control chart
biểu loại tinh chỉnh qui trình
progress chart
biểu loại đua công
progress chart
biểu loại tiến bộ bộ
psychrometric chart
biểu loại chừng ẩm
range chart
biểu loại đánh giá hạng (chất lượng)
reactance chart
biểu loại năng lượng điện kháng
recorder chart
biểu loại ghi
recording chart
biểu loại hành trình
recording chart
biểu loại liên tục
resolution chart
biểu loại phân giải
right-and-left-hand chart
biêu loại tay-trái-tay phải
running chart
biểu loại chạy tàu
simo chart
biểu loại simo
stacked line chart
biểu loại ngăn xếp
stock chart
biểu loại triệu chứng khoán
stress deflection chart
biểu loại ứng suất-độ võng
strip chart
biểu loại băng (cho máy ghi băng năng lượng điện báo)
strip chart
biểu loại dải
strip chart
biểu loại hành trình
strip chart
biểu loại hình trụ (ghi những đổi mới số)
strip chart potentiometric recorder
máy ghi băng biểu đồ
strip chart recorder
máy ghi biểu loại loại băng
strip-chart recorder
máy ghi biểu loại động
structure chart
biểu loại cấu trúc
summary chart
biểu loại tóm tắt
surface chart
biểu loại mặt
system chart
biểu loại hệ thống
Ten Broecke chart
biểu loại Ten Broecke (tính hiệu suất nhiệt)
therblig chart
biểu loại therblig
thermal comfort chart
biểu loại tiện nghi
thermal comfort chart
biểu loại tiện nghi ngờ nhiệt
time-depth chart
biểu loại thời gian-độ sâu
timing chart
biểu loại thời gian
tolerance chart
biểu loại những số lượng giới hạn cho tới phép
tooling chart
biểu loại chỉnh máy
tooling chart
biểu loại công nghệ
train operation chart
biểu loại chạy tàu
Underwood chart
biểu loại Underwood
viscosity chart
biểu loại chừng nhớt
viscosity conversion chart
biểu loại quy đổi chừng nhớt
viscosity gravity chart
biểu loại chừng nhớt-trọng lượng
weather chart
biểu loại thời tiết
biểu loại hành trình
đồ thị liên tục
đồ thị
lập biểu đồ
giản đồ
chart scale
tỉ lệ của giản đồ
color chart
giản loại sắc độ
colour chart
giản loại sắc độ
conformal reflection chart
giản loại bản năng bảo giác
enthalpy-entropy chart
giản loại entanpy-entropy
freezing chart
giản loại kết đông
heat balance chart
giản loại thăng bằng nhiệt
pressure-enthalpy chart
giản loại áp suất-entanpy
recording chart
giản loại liên tục
time-depth chart
biểu loại thời gian-độ sâu
hải đồ
ảnh mẫu
sơ đồ
vẽ loại thị

Kinh tế

bản đồ
bản loại lên đường biển
biểu đồ
activity chart
biểu loại hoạt động
balance chart
biểu loại cân nặng bằng
bar chart
biểu loại thanh
blending chart
biểu loại trộn trộn
chart of business
biểu loại doanh nghiệp
checking egg-candling chart
biểu loại màu sắc phân loại trứng
control chart
biểu loại quản lí lý
conversion chart
biểu loại đo lường sản xuất
fishbone chart
biểu loại xương cá
flow chart
biểu loại luồng
gantt chart
biểu loại gantt
organization chart
biểu loại những tổ chức
organization chart
biều loại tổ chức
organization chart
biểu loại tổ chức
P/V chart
Biểu loại P/V
pie chart
biểu loại tròn
process (flow) chart
biểu loại quy tắc công nghệ
production flow chart
biểu loại tổ chức triển khai sản xuất
progress chart
biều loại tiến trình công việc
progress chart
biểu loại tiến trình công việc
quality control chart
biểu loại vận hành hóa học lượng
sector chart
biểu loại hình quạt
staircase chart
biểu loại cầu thang
thermometric chart
biểu loại sức nóng độ
đồ thị
hải đồ

Địa chất

biểu loại, loại thị, giản loại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blueprint , diagram , graph , outline , plat , plot , rough draft , scheme , sketch , table , tabulation
verb
arrange , block out , blueprint , cast , delineate , design , devise , draft , graph , lắc out , outline , plot , project , shape , sketch , map , conceive , contrive , formulate , frame , lắc , plan , scheme , strategize , work out , diagram , document , explore , plat , platform , record , table