chất gây nghiện tiếng anh là gì

Tôi chính thức sử dụng chất khiến cho nghiện và sinh sống vất vưởng bên trên những trên phố.

I started taking drugs and living on the street.

Bạn đang xem: chất gây nghiện tiếng anh là gì

• Lạm dụng dung dịch hoặc chất khiến cho nghiện

Substance abuse

GK: Vì chị đang được phát biểu như thế-- Tôi từng nghe chị phát biểu vinh quang quẻ là chất khiến cho nghiện.

GK: You know, you said that for you -- I've heard you say that winning is addictive to you.

Nếu sau tuy nhiên anh ấn định trải qua bang không giống nhằm sử dụng thêm thắt chất khiến cho nghiện...

If you're going đồ sộ another state đồ sộ get more narcotics...

Và Nancy Reagan với cái đụn " hãy phát biểu ko với chất khiến cho nghiện " vớ vẩn.

And Nancy Reagan with her holier-than-thou " just say no đồ sộ drugs " bullshit.

Cả tía đều bị kết tội tích trữ chất khiến cho nghiện.

All shown convictions for possession of narcotics.

Nó tiếp tục nhanh gọn với tác động cho tới anh như chất khiến cho nghiện.

It will hit you morphine-quick.

Sở hữu chất khiến cho nghiện, tài xế nhập hiện tượng say dung dịch.

Possession of a controlled substance. Driving under the influence. "

Có cần Roland Umber đang được với chi phí án lạm dụng quá chất khiến cho nghiện?

Did Roland Umber have priors with substance abuse?

Bi kịch nhất là giới hạn tuổi trẻ nhỏ dùng chất khiến cho nghiện càng ngày càng thấp.

Most tragic are the increasingly younger children who are experimenting with drugs.

... sút giảm điểm khoảng... và lạm dụng quá chất khiến cho nghiện.

... declining GPA... and substance abuse.

Merlyn từng với 2 chi phí án về chiếm hữu chất khiến cho nghiện, một chiếc còn cố ý.

Merlyn has two collars for possession, one with intent.

Phạm tội phát hành và phân phối chất khiến cho nghiện mang tên Slo-Mo.

Xem thêm: failure là gì

Guilty of manufacturing and distribution of a narcotic Slo-Mo.

Thuốc lá cũng chứa chấp nicôtin, một loại chất khiến cho nghiện đặc biệt cao.

Tobacco also contains nicotine, which is a highly addictive psychoactive drug.

Theo thời hạn, tôi lạm dụng quá những chất khiến cho nghiện, rượu và sinh sống vô luân.

In time, I was abusing drugs and alcohol and living immorally.

Chất khiến cho nghiện.

FWHLOJWJN Poncho!

Tôi bú mớm cho tới trăng tròn điếu cần thiết tụt xuống thường ngày, sử dụng heroin và những chất khiến cho nghiện không giống.

I smoked up đồ sộ trăng tròn marijuana joints a day and took heroin and other illicit substances.

Nhưng nhập số bại liệt, tư liệu khiêu dâm là chất khiến cho nghiện khó khăn vứt nhất”.

But of all my addictions, pornography was by far the most difficult đồ sộ break.”

Không, tôi ko thể sử dụng chất khiến cho nghiện được.

No, I can't have narcotics.

Khủng tía, cướp bóc tách và chất khiến cho nghiện!

Terror, piracy and drugs.

Và tất yếu, nó với từng đặc thù của chất khiến cho nghiện.

And indeed, it has all of the characteristics of addiction.

Đừng tìm về rượu bia, chất khiến cho nghiện hoặc lạm dụng quá thuốc thang, vì thế lợi không nhiều sợ hãi nhiều.

Avoid the misuse of alcohol or drugs —which creates more problems than thở it solves.

Năm 13 tuổi hạc Wahlberg đang được nghiện cocain và những chất khiến cho nghiện không giống.

By age 13, Wahlberg had developed an addiction đồ sộ cocaine and other substances.

Việc dùng thông thường xuyên như vậy khiến cho hóa học nicotin phát triển thành chất khiến cho nghiện không giống thông thường.

Xem thêm: vending cart là gì

Such frequent dosing makes nicotine uniquely addictive.

Đồng thời, hãy giới hạn cafein và hóa học động, chớ sử dụng nicotin, côcain hoặc những chất khiến cho nghiện khác”.

Also, limit caffeine and alcohol intake and don’t use nicotine, cocaine, or other street drugs.”