cheer là gì

/tʃiə/

Thông dụng

Danh từ

Sự hạnh phúc, sự khoái trá
Sự khích lệ, sự khuyến khích
words of cheer
những điều khuyến khích
Sự hoan hô; giờ đồng hồ hoan hô
to give three cheers for someone
hoan hô (ai) phụ vương lần
the cheer-leader
người khích động mang lại những người dân không giống reo hò cổ vũ
Đồ tiêu hóa, đồ ăn thịnh soạn
to make good cheer
ăn đồ ăn thịnh biên soạn, ăn uống hàng ngày linh đình
Khí sắc; thể trạng
what cheer this morning?
sáng ni anh thấy thể trạng ra sao?, sáng sủa ni anh cảm nhận thấy vô người thế nào?
to be good cheer!
cố gắng lên!; chớ chán nản, hãy mạnh mẽ lên!
to be of good cheer
đầy dũng cảm; ăm ắp hy vọng
the fewer people, the better cheer
càng không nhiều người, càng được ăn nhiều

Ngoại động từ

Làm mừng rỡ mừng, thực hiện phấn khởi; thực hiện hớn hở ( (cũng) cheer up)
( + on) khuyến khích, cổ vũ
to cheer someone on
khích lệ ai, khích lệ ai
Hoan hô, tung hô
speaker was cheered loudly
diễn fake được tung hô nhiệt độ liệt

Nội động từ

Vui, mừng, khoái, thích
( + up) phấn khởi, phấn chấn, hớn hở, hạnh phúc lên, nhiệt huyết lên
cheer up, boys!
vui vẻ lên, nhiệt huyết lên nào là những cậu!
Hoan hô, vỗ tay hoan hô

Thán từ

cheers!
chúc mức độ khoẻ! (trong bàn tiệc)
Chào! (khi phân chia tay)

Hình thái kể từ

  • Ved : cheered
  • Ving: cheering

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

làm phấn khởi
làm vui

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
animation , buoyancy , cheerfulness , cheeriness , comfort , delight , encouragement , exuberance , gaiety , geniality , gladness , glee , good cheer , hilarity , hopefulness , jauntiness , jocundity , joy , joyousness , lightheartedness , liveliness , merriment , merry-making , mirth , optimism , solace , acclamation , approbation , approval , cry , hurrah , hurray , huzzah , ovation , plaudits , roar , shout , beatitude , blessedness , bliss , felicity , joyfulness , applause , ebullience , euphoria , exhilaration , jocularity , joviality , pollyanna , sanguinity , vivacity
verb
animate , brace up , brighten , buck up * , buoy , comfort , console , elate , elevate , embolden , encourage , enliven , exhilarate , give a lift , gladden , hearten , help , incite , inspirit , let the sun shine in , perk up , pick up , put on cloud nine , put on top of the world , snap out of it , solace , steel , strengthen , uplift , upraise , warm , acclaim , applaud , clap , hail , hurrah , plug * , rise đồ sộ , root , salute , sound off for , tư vấn , yell , enchant , gratify , overjoy , please , pleasure , tickle , buck up , nerve , inspire , motivate , alleviate , bravo , cherish , delight , drink , feast , food , gaiety , happiness , heart , hope , hospitality , invigorate , merriment , ovation , rah , raise , refresh , rejoice , revive , shout , soothe , succor

Từ ngược nghĩa