come in for là gì

Come in for sth là 1 trong cụm động kể từ. Có tức là có được một chiếc gì ê ví dụ như câu nói. chỉ trích, phê bình, sập lỗi hoặc tán tụng ngợi vì thế điều gì ê.

Bạn đang xem: come in for là gì

Come in for sth là 1 trong cụm động kể từ. Có tức là nhận những câu nói. phê bình, soi kĩ, đánh giá, chỉ trích hoặc sập lỗi vì thế điều gì ê.

Ngoài đi ra, Come in for sth còn đem tức là tán tụng ngợi ai ê vì thế điều gì. 

Từ vựng giờ Anh tương quan cho tới Come in for sth:

Receive /rɪˈsiːv/: Tiếp nhận

Experience /ɪkˈspɪr.i.əns/: Trải nghiệm

Sustain /səˈsteɪn/: Duy trì

Undergo /ˌʌn.dɚˈɡoʊ/: Trải qua

Encounter /ɪnˈkaʊn.t̬ɚ/: Gặp gỡ

Go through: Trải qua quýt, đánh giá, tiến hành công việc 

Một số kiểu mẫu câu giờ Anh về Come in for sth:

Douglas came in for much praise.

Xem thêm: rescue là gì

Douglas đang đi đến với khá nhiều câu nói. tán tụng ngợi. 

The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Vị đạo biểu diễn sẽ rất cần nhận thật nhiều câu nói. chỉ trích về phong thái xử lý vụ việc của tôi. 

The Court of Appeal has struggled vĩ đại reconcile the two decisions but has come in for criticism.

Tòa Phúc thẩm tiếp tục đấu giành nhằm hòa giải nhì đưa ra quyết định tuy nhiên đã biết thành chỉ trích. 

The patient's colour, face and body toàn thân features as well as pulse and tongue will also come in for scrutiny.

Màu sắc, khuôn mặt mũi và những Điểm lưu ý khung hình rưa rứa mạch và lưỡi của người bệnh cũng sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng. 

It's good vĩ đại see any part of it ví nicely commended because it usually comes in for criticism and negative reportage.

Thật chất lượng tốt thấy lúc ngẫu nhiên phần này của chính nó được tán tụng ngợi khác biệt vì thế nó thông thường bị chỉ trích và phóng sự xấu đi. 

Bài viết lách Come in for sth là gì được tổ hợp bởi nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV.

Xem thêm: craft là gì