con ngựa đọc tiếng anh là gì

horse

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con ngựa đọc tiếng anh là gì

UK/hɔːs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/hɔːrs/

  • /h/ as in hand
  • /ɔː/ as in horse
  • /s/ as in say
  • /h/ as in hand
  • /ɔː/ as in horse
  • /r/ as in run
  • /s/ as in say