confide là gì

Bạn đang xem: confide là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to confide
Phân kể từ hiện tại tại confiding
Phân kể từ quá khứ confided
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confide confide hoặc confidest¹ confides hoặc confideth¹ confide confide confide
Quá khứ confided confided hoặc confidedst¹ confided confided confided confided
Tương lai will/shall² confide will/shall confide hoặc wilt/shalt¹ confide will/shall confide will/shall confide will/shall confide will/shall confide
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confide confide hoặc confidest¹ confide confide confide confide
Quá khứ confided confided confided confided confided confided
Tương lai were to confide hoặc should confide were to confide hoặc should confide were to confide hoặc should confide were to confide hoặc should confide were to confide hoặc should confide were to confide hoặc should confide
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại confide let’s confide confide
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: bakery là gì