confused là gì

Bạn đang xem: confused là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to confuse
Phân kể từ hiện nay tại confusing
Phân kể từ quá khứ confused
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confuse confuse hoặc confusest¹ confuses hoặc confuseth¹ confuse confuse confuse
Quá khứ confused confused hoặc confusedst¹ confused confused confused confused
Tương lai will/shall² confuse will/shall confuse hoặc wilt/shalt¹ confuse will/shall confuse will/shall confuse will/shall confuse will/shall confuse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại confuse confuse hoặc confusest¹ confuse confuse confuse confuse
Quá khứ confused confused confused confused confused confused
Tương lai were to confuse hoặc should confuse were to confuse hoặc should confuse were to confuse hoặc should confuse were to confuse hoặc should confuse were to confuse hoặc should confuse were to confuse hoặc should confuse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại confuse let’s confuse confuse
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: method là gì