dancer nghĩa là gì

Bản dịch của "dancer" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: dancer nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "dancer" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "dancer" vô một câu

The dance troop consists of one or several professional female dancers, accompanied by a group of musicians playing musical instruments: rebab and gong.

Some dancers enjoy khiêu vũ đồ sộ this music, although many more traditional dancers regard it as a definite break in style and tradition.

Sway describes a dancer's body toàn thân position in which the entire body toàn thân gracefully deflects from the vertical.

Xem thêm: panther là gì

While most dances involve making the bustle move, the grass dancer is instead intent on the swaying of the fringe.

He was a wonderful dancera wonderful ballroom dancer, in his heyday.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "dancer":

dancer

Xem thêm: possessives là gì

English

  • professional dancer
  • social dancer
  • terpsichorean

cách phân phát âm