deal with là gì

Bản dịch của "deal with" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: deal with là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "deal with" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

A great deal is being written and said about…

... là 1 vấn đề/chủ đề đang được thảo luận thật nhiều.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "deal with" nhập một câu

Hierarchical generalized linear model, requiring clustered data, is able vĩ đại giảm giá with complicated process.

It can be generalized vĩ đại giảm giá with incidence at an angle, absorbing truyền thông, and truyền thông with magnetic properties.

Xem thêm: mediation là gì

They proved unable vĩ đại giảm giá with violent crimes but acquired a good reputation with farmers, particularly in dealing harshly with cases of cattle rustling.

A few songs giảm giá with current issues, but those are so sánh depressing just vĩ đại read the paper, why bring more attention than vãn a song?

This "mesechta" will always be one of eight that giảm giá with all areas of civil law.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "deal with" nhập giờ Việt

in accordance with trạng từ

be connected with động từ

Xem thêm: commercials là gì