devour là gì

Bạn đang xem: devour là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to devour
Phân kể từ hiện nay tại devouring
Phân kể từ quá khứ devoured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại devour devour hoặc devourest¹ devours hoặc devoureth¹ devour devour devour
Quá khứ devoured devoured hoặc devouredst¹ devoured devoured devoured devoured
Tương lai will/shall² devour will/shall devour hoặc wilt/shalt¹ devour will/shall devour will/shall devour will/shall devour will/shall devour
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại devour devour hoặc devourest¹ devour devour devour devour
Quá khứ devoured devoured devoured devoured devoured devoured
Tương lai were to devour hoặc should devour were to devour hoặc should devour were to devour hoặc should devour were to devour hoặc should devour were to devour hoặc should devour were to devour hoặc should devour
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại devour let’s devour devour
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: waves là gì