diminished là gì

Bạn đang xem: diminished là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to diminish
Phân kể từ hiện tại tại diminishing
Phân kể từ vượt lên trên khứ diminished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại diminish diminish hoặc diminishest¹ diminishes hoặc diminisheth¹ diminish diminish diminish
Quá khứ diminished diminished hoặc diminishedst¹ diminished diminished diminished diminished
Tương lai will/shall² diminish will/shall diminish hoặc wilt/shalt¹ diminish will/shall diminish will/shall diminish will/shall diminish will/shall diminish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại diminish diminish hoặc diminishest¹ diminish diminish diminish diminish
Quá khứ diminished diminished diminished diminished diminished diminished
Tương lai were to diminish hoặc should diminish were to diminish hoặc should diminish were to diminish hoặc should diminish were to diminish hoặc should diminish were to diminish hoặc should diminish were to diminish hoặc should diminish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại diminish let’s diminish diminish
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: what nghĩa là gì