dissolve là gì

/dɪˈzɒlv/

Thông dụng

Ngoại động từ

Rã đi ra, tan tan, phân huỷ
Hoà tan; thực hiện tan ra
sun dissolves ice
mặt trời thực hiện băng tan ra
to be dissolved in tears
(nghĩa bóng) váy đìa nước đôi mắt, giàn giụa nước mắt
Giải giã (nghị viện, quốc hội...); giải thể (công ty, tổ chức triển khai...)
Huỷ vứt (giao kèo, cuộc hôn nhân gia đình...)
Làm tan, thực hiện biến chuyển chuồn (mây quáng gà, hình hình họa...)

Nội động từ

Rã đi ra, tan tan, phân huỷ
Hoà tan; tan ra
ice dissolves in the sun
băng tan bên dưới ánh mặt mũi trời
Giải giã, bị giải thể (nghị viện, quốc hội); giải thể, bị giải thể (công ty, tổ chức triển khai...)
Bị huỷ bỏ
Tan biến chuyển, biến chuyển mất
(điện ảnh) lờ mờ, chồng
to dissolve in
mờ đóng
to dissolve out
mờ sáng

Danh từ

(điện ảnh) sự lờ mờ chồng

Hình thái từ

  • Ved : dissolved
  • Ving: dissolving

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

dissolve

Giải quí VN: Là quy trình vô hiệu ranh giới trong những đối tượng người sử dụng vùng kề nhau sở hữu nằm trong độ quý hiếm so với một tính chất xác lập.

Vật lý

làm tan biến

Kỹ thuật công cộng

hòa tan
làm tan

Kinh tế

chấm dứt
giải giã (quốc hội...)
giải thể
hòa tan
hủy
hủy vứt (hợp đồng...)
pha loãng

Địa chất

hòa tan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
defront , deliquesce , diffuse , fluidify , flux , fuse , liquefy , liquesce , render , run rẩy , soften , thaw , waste away , break down , break into pieces , break up , crumble , decline , decompose , dilapidate , disband , disperse , dissipate , dwindle , evanesce , evaporate , fade , melt away , perish , separate , unmake , vanish , abrogate , adjourn , annihilate , cancel , collapse , decimate , demolish , destroy , destruct , discharge , dismiss , disorganize , disunite , divorce , bởi away with , over , eradicate , invalidate , loose , overthrow , postpone , put an over to tát , quash , render void , repeal , resolve into , ruin , máy chủ , shatter , shoot , suspend , terminate , vacate , void , wind up , wrack , wreck , disintegrate , fragment , fragmentize , melt , fade out , annul , disappear , discontinue , leach , macerate , relent , sunder , undo

Từ trái ngược nghĩa

verb
coagulate , concentrate , solidify , unmix , appear , assemble , integrate , put together , unite , continue , marry , resolve