drench là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to drench
Phân kể từ hiện tại tại drenching
Phân kể từ quá khứ drenched
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại drench drench hoặc drenchest¹ drenches hoặc drencheth¹ drench drench drench
Quá khứ drenched drenched hoặc drenchedst¹ drenched drenched drenched drenched
Tương lai will/shall² drench will/shall drench hoặc wilt/shalt¹ drench will/shall drench will/shall drench will/shall drench will/shall drench
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại drench drench hoặc drenchest¹ drench drench drench drench
Quá khứ drenched drenched drenched drenched drenched drenched
Tương lai were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench were to drench hoặc should drench
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại drench let’s drench drench
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.