endanger là gì

 • /in´deindʒə/

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  be careless , chance , chance it , expose , hazard , imperil , lắc on the line , lắc open * , leave defenseless , leave in the middle , make liable , menace , peril , play into one’s hands , put at risk , put in danger , put on the spot , risk , stick one’s neck out , subject lớn loss , threaten , venture , jeopardize , compromise

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: endanger là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: marking là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: local là gì