examination là gì

/ig¸zæmi´neiʃən/

Thông dụng

Cách viết lách không giống examen

Danh từ

Sự nhà lao xét kỹ, sự kiểm tra kỹ, sự thẩm tra, sự tham khảo, sự nghiên cứu
Sự ganh đua cử; kỳ thi
to go in for an examination
đi thi
to pass one's examination
thi đỗ
to fail in an examination
thi trượt
(pháp lý) sự thẩm tra

Chuyên ngành

Xây dựng

nghiên cứu vãn [sự nghiên cứu]

Cơ - Điện tử

Sự kiểm tra, sự đánh giá, sự khảo sát

Hóa học tập & vật liệu

khám xét
custom examination
khám xét hải quan
thẩm vấn
thi cử

Kỹ thuật cộng đồng

kiểm tra
customs examination room
phòng đánh giá hải quan
Examination of Work before Covering Up
kiểm tra công trình xây dựng trước lúc thua cuộc chúng
examination records
bản ghi kiểm tra
examination records
biên bạn dạng kiểm tra
Foundations, Examination of
kiểm tra nền móng
magnetic particle examination
sự đánh giá vì như thế phân tử từ
medical examination
kiểm tra nó học
running gear examination
kiểm tra thành phần chạy
technical examination
sự đánh giá kỹ thuật
visual examination
sự đánh giá vì như thế mắt
Work, Examination of Before Covering Up
kiểm tra công trình xây dựng trước lúc phủ khuất
sự khảo sát
architectural examination
sự tham khảo con kiến trúc
geologic examination
sự tham khảo địa chất
preliminary examination
sự tham khảo sơ bộ
sự kiểm nghiệm
instrument examination
sự kiểm nghiệm máy
sự kiểm tra
magnetic particle examination
sự đánh giá vì như thế phân tử từ
technical examination
sự đánh giá kỹ thuật
visual examination
sự đánh giá vì như thế mắt
sự nghiên cứu
sự coi xét
sự xét nghiệm

Kinh tế

sự kiểm tra
examination of bid
sự đánh giá vứt thầu
examination of letter of credit
sự đánh giá thư tín dụng
laboratory examination
sự đánh giá vô chống thí nghiệm
sự nghiên cứu
laboratory examination
sự nghiên cứu và phân tích vô chống thí nghiệm
microorganism examination
sự nghiên cứu và phân tích vi sinh vật
organoleptic examination
sự nghiên cứu và phân tích cảm quan
sự thẩm vấn
examination-in-chief
sự thẩm vấn người đương sự và người triệu chứng (của luật sư)
public examination
sự thẩm vấn công khai
thẩm vấn
examination-in-chief
sự thẩm vấn người đương sự và người triệu chứng (của luật sư)
public examination
sự thẩm vấn công khai
public examination
thẩm vấn công khai
xem xét

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assay , audit , battery , xanh rì book , breakdown , canvass , catechism , checking , checkup , cross-examination , diagnosis , dissection , exam , experiment , exploration , final , grilling , inquest , inquiry , inquisition , inspection , interrogation , investigation , legwork , make-up , observation , once-over * , oral , perlustration , perusal , probe , quest , questioning , questionnaire , quiz , raid , reconnaissance , research , review , scan , scrutiny , tìm kiếm , study , survey , the eye , third degree , trial , tryout , view , written , autopsy , biopsy , physical , postoperative , test , kiểm tra , catechization , analysis , comparison , introspection , midterm , probing , recension , reconnoissance , x-ray