expanded là gì

Bạn đang xem: expanded là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to expand
Phân kể từ hiện nay tại expanding
Phân kể từ quá khứ expanded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expand expand hoặc expandest¹ expands hoặc expandeth¹ expand expand expand
Quá khứ expanded expanded hoặc expandedst¹ expanded expanded expanded expanded
Tương lai will/shall² expand will/shall expand hoặc wilt/shalt¹ expand will/shall expand will/shall expand will/shall expand will/shall expand
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expand expand hoặc expandest¹ expand expand expand expand
Quá khứ expanded expanded expanded expanded expanded expanded
Tương lai were to expand hoặc should expand were to expand hoặc should expand were to expand hoặc should expand were to expand hoặc should expand were to expand hoặc should expand were to expand hoặc should expand
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại expand let’s expand expand
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: struggle là gì