explore là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to explore
Phân kể từ hiện tại tại exploring
Phân kể từ quá khứ explored
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explore explore hoặc explorest¹ explores hoặc exploreth¹ explore explore explore
Quá khứ explored explored hoặc exploredst¹ explored explored explored explored
Tương lai will/shall² explore will/shall explore hoặc wilt/shalt¹ explore will/shall explore will/shall explore will/shall explore will/shall explore
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại explore explore hoặc explorest¹ explore explore explore explore
Quá khứ explored explored explored explored explored explored
Tương lai were to explore hoặc should explore were to explore hoặc should explore were to explore hoặc should explore were to explore hoặc should explore were to explore hoặc should explore were to explore hoặc should explore
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại explore let’s explore explore
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.