fetch là gì

/fetʃ/

Thông dụng

Danh từ

Hồn yêu tinh, vong hồn
Mánh khoé; mẹo mẹo
(từ cổ,nghĩa cổ) sự gắng sức
to take a fetch
gắng sức
(hàng hải) trong suốt lộ trình ấn định sẵn
to cast a fetch
cài bẫy, bịa đặt bẫy

Động từ

Tìm về, lấy về
to /go and/ fetch a doctor
tìm bác bỏ sĩ
Làm chảy huyết, thực hiện trào ra
to fetch blood
làm chảy huyết ra
to fetch tears
làm trào nước mắt
Bán được
to fetch a hundred pounds
bán được 100 đồng bảng
Làm xúc động
Làm sướng thích; mua sắm sướng (cho ai)
Làm bực bản thân, thực hiện phân phát cáu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hấp dẫn, thực hiện mải hoặc, thực hiện say mê
Thở ra
to fetch a sigh
thở dài
Lấy (hơi)
Đấm thụi, thoi
to fetch someone a blow
thụi ai một quả
to fetch away
thoát ngoài (sự ràng buộc); bay ra
to fetch down
(như) to lớn bring down ( (xem) bring)
to fetch out
cho thấy rõ ràng, tách trần
to fetch up
nôn, mửa
Dừng lại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện xong
to fetch a compass

Xem compass

Bạn đang xem: fetch là gì

to fetch and carry for someone
làm tay sai mang lại ai

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chiều nhiều năm sóng

Toán & tin cậy

sự lần nạp
tìm nạp

Xây dựng

lấy về

Điện tử & viễn thông

tim nạp

Kỹ thuật công cộng

truy cập

Giải quí VN: Truy lần tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của doanh nghiệp vì như thế mạng công tác làm việc hoặc modem.

truy xuất

Giải quí VN: Truy lần tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của doanh nghiệp vì như thế mạng công tác làm việc hoặc modem.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
back , bear , be sold for , bring , bring back , bring to lớn , buck , điện thoại tư vấn for , carry , conduct , convey , deliver , draw forth , earn , elicit , escort , get , give rise to lớn , go for , gun , heel , lead , lug * , make , obtain , pack , piggyback , produce , realize , retrieve , ride , sell , sell for , schlepp * , shoulder * , tote , transport , truck * , yield , take , achieve , apparition , attract , ghost , inhale , sweep , trick

Từ trái ngược nghĩa

Xem thêm: synthesize là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: craft là gì