flakes là gì

Bản dịch của "flake" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: flakes là gì

Bản dịch

flake

mảnh {danh} (bóc hoặc gãy rời khỏi từ là một vật rộng lớn hơn)

flake

miếng {danh} (bóc hoặc gãy rời khỏi từ là một vật rộng lớn hơn)

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "flake" vô một câu

The analysis of this proved to tướng be natural consisting of white flakes.

Xem thêm: diss là gì

These include a number of rectangular picks, rough cores and flakes in various conditions.

At room temperature, cetyl alcohol takes the khuông of a waxy white solid or flakes.

They can be fed live as well as flake foods.

He is holding his arms stretched out gripping an object that may be a harp, but that part is damaged due to tướng flaking.

Xem thêm: myths là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "flake":

cách vạc âm