fluctuate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to fluctuate
Phân kể từ hiện nay tại fluctuating
Phân kể từ quá khứ fluctuated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại fluctuate fluctuate hoặc fluctuatest¹ fluctuates hoặc fluctuateth¹ fluctuate fluctuate fluctuate
Quá khứ fluctuated fluctuated hoặc fluctuatedst¹ fluctuated fluctuated fluctuated fluctuated
Tương lai will/shall² fluctuate will/shall fluctuate hoặc wilt/shalt¹ fluctuate will/shall fluctuate will/shall fluctuate will/shall fluctuate will/shall fluctuate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại fluctuate fluctuate hoặc fluctuatest¹ fluctuate fluctuate fluctuate fluctuate
Quá khứ fluctuated fluctuated fluctuated fluctuated fluctuated fluctuated
Tương lai were to fluctuate hoặc should fluctuate were to fluctuate hoặc should fluctuate were to fluctuate hoặc should fluctuate were to fluctuate hoặc should fluctuate were to fluctuate hoặc should fluctuate were to fluctuate hoặc should fluctuate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại fluctuate let’s fluctuate fluctuate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.