freedom nghĩa là gì

/'fri:dəm/

Thông dụng

Danh từ

Sự tự động do; nền tự động do
to fight for freedom
đấu tranh giành giành tự động do
freedom of speech
tự bởi ngôn luận
Quyền tự tại (ra nhập, sử dụng)
to give a friend the freedom of one's house
cho một người các bạn quyền tự tại dùng mái ấm mình
Quyền tự động quyết
Sự miễn, sự ngoài nên, sự không tồn tại (khuyết điểm...)
freedom from tax
sự miễn thuế
freedom from wants
sự không xẩy ra thiếu thốn thốn
Sự thoải mái; sự xuề xoà, sự suồng sã
to take freedoms with somebody
quá suồng sã với ai

=====Đặc quyền (của một thành phố Hồ Chí Minh, một đội chức...)===== thương quyền (hàng không)

(vật lý) tài năng trả dộng

Cấu trúc từ

to give someone his freedom
đồng ý ly hôn với bà xã hoặc ck mình

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Trạng thái tự tại, chừng hở, khe hở

Toán & tin cẩn

sự tự động do

Xây dựng

độ jơ
tính tự động do

Kỹ thuật công cộng

khe hở

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abandon , abandonment , ability , bent , carte blanche , compass , discretion , elbowroom * , exemption , facility , flexibility , không tính phí rein * , full play , full swing , immunity , indulgence , laissez faire , latitude , laxity , leeway , liberty , margin , opportunity , own accord , play , plenty of rope , power , prerogative , privilege , profligacy , rampancy , range , rein , right , rope * , scope , sweep , swing , unrestraint , abolition , abolitionism , autarchy , autonomy , citizenship , deliverance , delivery , democracy , discharge , disengagement , disimprisonment , emancipation , enfranchisement , extriction , franchise , trang chính rule , impunity , liberation , manumission , parole , probation , redemption , release , relief , representative government , rescue , salvage , salvation , self-determination , self-government , sovereignty , boldness , brazenness , candor , directness , disrespect , ease , familiarity , forthrightness , forwardness , frankness , impertinence , informality , ingenuousness , lack of reserve , lack of restraint , license , openness , overfamiliarity , presumption , readiness , spontaneity , unconstraint , independence , independency , elbowroom , franchises , generosity , immunities , latitudinarianism , leisure , privileges , willingness

Từ trái khoáy nghĩa

noun
captivity , confinement , imprisonment , incarceration , limitation , servitude , slavery , communism , government , subjection , subordination , suppression , difficulty , reserve , restraint , restriction , constraint , dependence , heteronomy , liability , repression