gần tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Lò khá đang được cũ ko và chuyến gần trên đây nhất nó được đánh giá là lúc nào?

Bạn đang xem: gần tiếng anh là gì

How old is the boiler and when was it last inspected?

Các mái ấm phân tích gần trên đây Tóm lại rằng...

The authors of more recent studies have proposed that…

Lần vướng lại thừng năng lượng điện gần trên đây nhất là lúc nào?

When was it last rewired?

Gần trên đây sở hữu trạm xăng này không?

Where is the next gas station?

gần khu đất xa xăm trời

to have one foot in the grave

không được léo hánh cho tới gần

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: Kinh nghiệm lấy sỉ ở khu bán sỉ giày dép chợ An Đông

The people just wanted to tát be close to tát the players.

It's better for bu to tát be close to tát them.

There is a need for small blocks, but they have to tát be close to tát transport, services and shopping centres.

City had to tát be close to tát their best.

But there are signs the sector could be close to tát turning the corner.

It's time to tát reclaim lost ground, to tát prevent the return of forces exorcised 31 years ago and on the verge of resurgence.

I don't think we're on the verge of an explosion.

Even he is on the verge of quitting the club.

Today, it is on the verge of $100 billion.

We are on the verge of giving up.

Xem thêm: health care là gì