gương tiếng anh là gì

Bản dịch

gương soi (từ khác: gương)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi tin cẩn chắc hẳn rằng... tiếp tục kế tiếp là một trong những nhân viên cấp dưới gương kiểu, và vì vậy tôi vô cùng phấn khởi Khi được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy mang đến địa điểm này.

Bạn đang xem: gương tiếng anh là gì

I am confident that...will continue lớn be very productive. He / she has my highest recommendation.

Ví dụ về đơn ngữ

The performance of the school was exemplary in the 1960s through the 1990s.

Xem thêm: across the board là gì

The award was established in 1980 lớn honour and tư vấn those offering practical and exemplary answers lớn the most urgent challenges facing us today.

Xem thêm: cheeky là gì

His exemplary work in drafting the curriculum, and its continuous reformation provided a healthy artistic foundation for the students.

The book is widely regarded today as providing an exemplary insight into the "bunjin" philosophy.

The award's purpose is lớn recognize a player's exemplary contributions in both his community and philanthropy.