harbor là gì

Từ điển phanh Wiktionary

Bạn đang xem: harbor là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Từ đồng âm[sửa]

 • harbor

Danh từ[sửa]

harbour (số nhiều harbours)

 1. (Từ Anh, nghĩa Anh) Ga tàu, cảng.
 2. (Từ Anh, nghĩa Anh; nghĩa bóng) Nơi an toàn; điểm ẩn núp.

Đồng nghĩa[sửa]

 • harbor (Mỹ)

Ngoại động từ[sửa]

harbour ngoại động từ

 1. (Từ Anh, nghĩa Anh) Chứa chấp; lấp ỉm, cho tới ẩn núp.
  to harbour a criminal — chứa chấp chấp một kẻ đem tội
 2. (Từ Anh, nghĩa Anh) Nuôi chăm sóc (ý suy nghĩ xấu xa...).
  to harbour evil thoughts — nuôi chăm sóc những ý suy nghĩ xấu xa xa

Chia động từ[sửa]

Bảng phân tách động kể từ của harbour

Xem thêm: bilingual là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to harbour
Phân kể từ hiện nay tại harbouring
Phân kể từ quá khứ harboured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại harbour harbour hoặc harbourest¹ harbours hoặc harboureth¹ harbour harbour harbour
Quá khứ harboured harboured hoặc harbouredst¹ harboured harboured harboured harboured
Tương lai will/shall² harbour will/shall harbour hoặc wilt/shalt¹ harbour will/shall harbour will/shall harbour will/shall harbour will/shall harbour
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại harbour harbour hoặc harbourest¹ harbour harbour harbour harbour
Quá khứ harboured harboured harboured harboured harboured harboured
Tương lai were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại harbour let’s harbour harbour
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Đồng nghĩa[sửa]

 • harbor (Mỹ)

Nội động từ[sửa]

harbour nội động từ

 1. (Từ Anh, nghĩa Anh) Bỏ neo ở cảng, đậu ở cảng (tàu thủy).

Chia động từ[sửa]

Bảng phân tách động kể từ của harbour

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to harbour
Phân kể từ hiện nay tại harbouring
Phân kể từ quá khứ harboured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại harbour harbour hoặc harbourest¹ harbours hoặc harboureth¹ harbour harbour harbour
Quá khứ harboured harboured hoặc harbouredst¹ harboured harboured harboured harboured
Tương lai will/shall² harbour will/shall harbour hoặc wilt/shalt¹ harbour will/shall harbour will/shall harbour will/shall harbour will/shall harbour
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại harbour harbour hoặc harbourest¹ harbour harbour harbour harbour
Quá khứ harboured harboured harboured harboured harboured harboured
Tương lai were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour were to harbour hoặc should harbour
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại harbour let’s harbour harbour
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Đồng nghĩa[sửa]

 • harbor (Mỹ)

Tham khảo[sửa]

 • "harbour". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://lakemagadiadventures.com/w/index.php?title=harbour&oldid=1850520”