hay tiếng anh là gì

Bản dịch

Em/Anh đem hay cho tới phía trên không?

Do you come here often?

Bạn đang xem: hay tiếng anh là gì

Khóa học tập này còn có bao hàm thời hạn thực luyện hay không?

Does the course involve an internship as well?

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi rất có thể thay đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn thời điểm hiện tại ko phù phù hợp với tôi hay không?

Can I transfer đồ sộ another level if the one I am attending is not right for me?

Bạn được bố trí theo hướng dẫn dùng và BH của những sản phẩm năng lượng điện tử hay không?

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Tôi đem nên trả tiền học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hay không?

Is there a cost đồ sộ study as an exchange student at your university?

Có bảo đảm nhập tình huống thẻ ngân hàng của tôi bị mất mặt hoặc bị tấn công cắp hay không?

Is there any insurance in case my thẻ is lost or stolen?

Có quy tắc rõ ràng nào là mang đến việc nhập vào những loại phi phiên bản địa hay không?

Are there specific rules for importing non-native species?

Tôi đem cần thiết sô bảo đảm xã hội trước lúc chính thức thao tác làm việc hay không?

Do I need a social security number before I start working?

Nếu tôi ko kiến nghị và gửi đơn trả thuế đích thị hạn thì đem bị trừng trị hay không?

Are there penalties if I don't send my tax return in time?

(hay không) đang được và đang được là thắc mắc túc trực nhập giới Chuyên Viên xuyên suốt thời hạn mới đây.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

Món này còn có lối hay carbohydrate không?

I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?

Tôi đem nên đem bọn họ sản phẩm với những người nhưng mà tôi bảo vệ hay không?

Do I have đồ sộ be related đồ sộ the person I am caring for?

Tôi nên trình phiên bản sao hay tư liệu gốc?

Do I have đồ sộ show copies of the original documents or the original documents themselves?

Chúng tôi vô nằm trong nhức lòng khi hay tin cẩn... đang được rời khỏi lên đường cực kỳ đột ngột, và ham muốn gửi lời nói phân tách buồn thâm thúy cho tới chúng ta.

We are all deeply shocked đồ sộ hear of the sudden death of…and we would lượt thích đồ sộ offer our deepest sympathy.

Tôi rất có thể coi sách vở và giấy tờ về năng lượng điện và gas hay không?

Can I see electrical and gas installation checks/reports?

Xem thêm: flotation là gì

Tôi đem nên thay cho thay đổi hải dương số xe pháo của tôi hay không?

Do I have đồ sộ change the license plate of my car?

Khóa học tập này còn có bao hàm thời hạn thực luyện hay không?

Does the course involve an internship as well?

Tôi đem nên dùng thương hiệu vận gửi được ủy quyền hay không?

Do I have đồ sộ use an authorized carrier?

Có trung tư thế thao của ngôi trường ĐH hay không?

Is there a university sports center?

Có kì thi đua đánh giá trình độ chuyên môn tôi hay không?

Is there a placement test đồ sộ assess my level?

Tôi tiếp tục có được thẻ vay mượn nợ hay thẻ tín dụng?

Will I get a debit thẻ or a credit card?

Bằng tài xế của tôi đem hiệu lực thực thi ở phía trên hay không?

Is my driving licence valid here?

Ví dụ về đơn ngữ

He was frequently shown looking đồ sộ invest his money in real estate, or coming đồ sộ the aid of someone who had been swindled.

There is frequently a links between dissociative disorders and memory fragmentation.

The most frequently used symbol on both vestments and hangings is the cross.

Regular public transport is by songthaew, which operate frequently between 0600 and 1800 hours, on fixed routes for 10-15 baht per trip.

This species frequently occurs in areas with spring flooding, and may be emersed during periods of lower water.

We could all be unknowing victims of insider trading as a result of the trades undertaken on our behalf by our superannuation funds.

People take on the role of unknowing actors, revealing the fact that someone is always watching, consuming and documenting.

They compensated the unknowing owners, though some were unwilling đồ sộ give up their cars.

My good friend unknowing đồ sộ these women, one of their kidneys are taken at the hospital.

But his racial politics are not coincidental or unknowing.

He is educated and well-spoken and knows his economics.

They were a very amazing, well-spoken group of young people.

Xem thêm: blank là gì

She's smart, well-spoken and when she speaks, you listen.

Yet the dapper, well-spoken young activists, both heading đồ sộ university in the fall, have not lost their faith in politics.

These well-spoken, charming men who had brutalised society were whingeing about prison food.