hindsight là gì

Xin mời mọc khách hàng theo gót dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 55 của Đài Tiếng phát biểu Hoa Kỳ, tự Hằng Tâm và Brandon phụ trách cứ.

The two idioms we’re learning today are TO WALK ON AIR and IN HINDSIGHT.

Bạn đang xem: hindsight là gì

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, nhị trở thành ngữ tao học tập là TO WALK ON AIR và IN HINDSIGHT.

In times when the economy is good, it’s relatively easy to tát find a job. In other times, job-seekers must wait a long time to tát get one. They even have to tát accept jobs that pay less kêu ca they expect. Mai Lan’s friend Nancy landed a job last week. She was so sánh happy she took Mai Lan and some other friends out for dinner to tát celebrate.

Trong thời hạn kinh tế tài chính chất lượng tốt, lần việc thực hiện kha khá dễ dàng. Những khi không giống, ứng cử viên cần chờ đón lâu. Họ cũng cần nhận việc trả lương bổng thấp rộng lớn chúng ta mong ước. quý khách hàng của Mai Lan, Nancy, mới mẻ đem việc tuần trước đó. Cô sướng lắm, cô mời mọc Mai lan và vài ba chúng ta không giống chuồn ăn mừng.

MAI LAN: Mike, Nancy just got a job. She’s so sánh excited.

Mike, Nancy mới mẻ tìm kiếm được việc thực hiện. Cô ấy sướng mừng lắm.

MIKE: Good for her. What kind of job did she get?

Mừng mang đến cô ấy. Cô được việc gì thế ?

MAI LAN: She’s now an assistant manager of a Giant supermarket. This is a real supermarket, it’s huge. She’ll have to tát supervise many employees besides a whole lot of work to tát lập cập this business.

Cô ấy là phụ tá quản lý và vận hành của một cửa hàng Giant. Đây thực sự là 1 trong cửa hàng, rộng lớn lắm. Ngoài những việc cần thực hiện mang đến thương vụ làm ăn này, cô tao sẽ rất cần lãnh đạo nhiều nhân viên cấp dưới.

MIKE: Well, Nancy is very dynamic. She’ll tự a good job for that company.

Ồ, Nancy là 1 trong người biến hóa năng động. Cô tao tiếp tục thao tác thành công xuất sắc cho doanh nghiệp tê liệt.

MAI LAN: Yes. That’s true. I’m so sánh glad for her. She’s so sánh happy.

Đúng. Đúng vậy tê liệt. Tôi mừng mang đến cô. Cô tao đang được sướng lắm.

MIKE: I know that for many months after she graduated from college, she had been looking for a job. Now, she found one and one she really likes.

Tôi biết là sau thời điểm cô chất lượng tốt nghiệp ĐH, cô ấy đi tìm việc bao nhiêu mon ngay lập tức. Bây giờ được việc, lại đích thị việc cô ấy quí.

MAI LAN: She’s really happy. I would, too. If I had nothing to tát tự for many months, then I found a job, I would be really happy.

Cô tao sướng lắm. Tôi cũng vậy tê liệt. Nếu tôi không tồn tại việc gì thực hiện trong vô số nhiều mon, rồi mang đi việc thì tôi cũng tương đối mừng.

MIKE: I’m sure she’s walking on air!

Tôi có thể cô tao đang được walking on air !

MAI LAN: Walking on air?

Walking on air ?

MIKE: That’s it. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R means to tát be very happy.

Đúng thế. To walk W-A-L-K on O-N air A-I-R tức thị sướng lắm, chuồn bên trên mây !

MAI LAN: Yes. She’s walking on air, evidently.

Xem thêm: student loan là gì

Đúng. Cô tao đang di chuyển bên trên mây, rõ rệt vì vậy.

MIKE: Well. It’s good she found a job and will earn a good salary, but she lost many months doing nothing. In hindsight, I think she should have gone to tát graduate school, then she’d be more qualified for even a better job.

À. Cô tao tìm kiếm được việc thực hiện và đem lương bổng chất lượng tốt. Nhưng cô tao mất quá nhiều mon ko làm cái gi. In hindsight, tôi nghĩ về cô ấy xứng đáng lẽ cần đến lớp lịch trình thạc sĩ. Khi tê liệt cô tao tiếp tục đầy đủ ĐK để sở hữu việc chất lượng tốt không chỉ có vậy.

MAI LAN: In hindsight?

In hindsight ?

MIKE: In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T means looking back, thinking again.

In hindsight H-I-N-D-S-I-G-H-T tức thị ngẫm nghĩ về lại , tâm trí lại.

MAI LAN: Oh! You mean looking back , you think she should not have wasted the many months she was looking for a job and couldn’t find one?

Anh đem ý phát biểu, nghĩ về lại, anh nhận định rằng cô tao xứng đáng lẽ tránh việc tiêu tốn lãng phí nhiều mon lần việc nhưng mà ko đi ra ?

MIKE: Right. She could have finished half of the graduate work, then gone for one more year. The Master’s Degree would put her in a much better position.

Thế tê liệt. Cô tao rất có thể tiếp tục hoàn thành nửa lịch trình, rồi học tập tăng 1 năm nữa. phẳng cấp cho thạc sĩ sẽ hỗ trợ cô tao đem vị thế chất lượng tốt rộng lớn.

MAI LAN: Well. Now she has a job which she likes, so sánh that’s OK for her.

À. Bây giờ cô tao đem việc nhưng mà cô quí. Thôi thế cũng chất lượng tốt mang đến cô.

MIKE: For us, I’d rather we concentrate on our studies. The higher education we get, the better it is. We can, at the same time, work part-time as we are doing now.

Cho bản thân, tôi nghĩ về bản thân nên để tâm vô việc học tập. Càng học tập cao tăng, càng chất lượng tốt từng ấy. Đồng thời, tao rất có thể thực hiện tăng việc buôn bán thời hạn như tao đang khiến.

MAI LAN: I agree with you. If we work full-time, it’s hard to tát go back to tát school later.

Tôi đồng ý với anh. Nếu tao thao tác toàn thời hạn, khó khăn nhưng mà quay về đến lớp tăng trong tương lai.

MIKE: Mai Lan, here is another example of “walking on air”. My mother is walking on air right now. She’s really pleased with her house. My parents bought it at the right time, the interest was so sánh low, the price was just right for their pocketbook.

Mai Lan, đó là một tỉ dụ không giống sử dụng “walking on air”. Mẹ tôi đang được sướng như chuồn bên trên mây. Bà sướng với tòa nhà của bà. Ông bà mua sắm mái ấm đúng vào khi, chi phí lời nói thấp, giá bán mái ấm vừa vặn đích thị ví tiền.

MAI LAN: Yet, one day your Dad said, in hindsight, they should have bought a bigger house so sánh their grandchildren could have more space to tát play when they visited them.

Vậy nhưng mà một hôm Ba anh phát biểu, tâm trí lại, các cụ xứng đáng lẽ cần mua sắm tòa nhà to hơn khiến cho những con cháu đem điểm vui đùa khi lại thăm hỏi các cụ.

MIKE: Oh, well. Let’s be happy with what we have, otherwise, we’ll keep wanting more and will never have peace of mind.

Ồ. Mình nên thỏa mãn với những gì bản thân đang xuất hiện. Nếu ko, mình thích tăng hoài và ko khi nào giành được sự bình an vô tâm.

Xem thêm: any time là gì

MAI LAN: I’ll listen to tát you, my wise philosopher!

Tôi tiếp tục nghe lời nói anh, mái ấm triết nhân uyên bác của tôi !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa vặn học tập nhị trở thành ngữ : TO WALK ON AIR tức thị SUNG SƯỚNG NHƯ ĐI TRÊN MÂY và IN HINDSIGHT tức thị SUY NGHĨ LẠI. Hằng Tâm và Brandon van lơn hứa tái ngộ quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.