inferred là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ɪn.ˈfɜː/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈfɜː]

Ngoại động từ[sửa]

infer ngoại động từ /ɪn.ˈfɜː/

Bạn đang xem: inferred là gì

  1. Suy đi ra, luận ra; Kết luận, mang lại Kết luận.
  2. Hàm ý, khêu ý.
  3. Đoán, phỏng đoán.


Lưu ý: Một lỗi cực kỳ phổ cập là dùng "infer" thay cho "imply" nhằm truyền nghĩa "gợi ý". Sử dụng vì vậy là sai. "Infer" sở hữu nghĩa "rút đi ra ý", "imply sở hữu nghĩa "gợi ý", "ẩn ý" hoặc "làm mang lại ý rút đi ra được". Xem: https://web.archive.org/web/20101018193015/http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0409750#m_en_gb0409750

Chia động từ[sửa]

Xem thêm: brand là gì

infer

Xem thêm: axe là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to infer
Phân kể từ hiện tại tại inferring
Phân kể từ quá khứ inferred
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại infer infer hoặc inferrest¹ infers hoặc inferreth¹ infer infer infer
Quá khứ inferred inferred hoặc inferredst¹ inferred inferred inferred inferred
Tương lai will/shall² infer will/shall infer hoặc wilt/shalt¹ infer will/shall infer will/shall infer will/shall infer will/shall infer
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại infer infer hoặc inferrest¹ infer infer infer infer
Quá khứ inferred inferred inferred inferred inferred inferred
Tương lai were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer were to infer hoặc should infer
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại infer let’s infer infer
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "infer". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)