install là gì

/in'stɔ:l/

Chuyên ngành

Toán & tin

tiết lập, lắp đặt ráp

Cơ - Điện tử

đặt, lắp đặt, gá bịa, lắp đặt đặt

Cơ khí & công trình

lắp bịa (kỹ thuật)

Kỹ thuật công cộng

lắp đặt
lắp ráp
thiết bị
thiết lập
trang bị

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
build in , ensconce , fix , fix up , furnish , inaugurate , induct , instate , institute , introduce , invest , lắc , line , lodge , place , plant , position , put in , settle , station , emplace , locate , phối , site , situate , spot , seat , establish , initiate

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: install là gì

Xem thêm: frozen là gì

NHÀ TÀI TRỢ