neighborhood là gì

 • /ˈneɪbərˌhʊd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như neighbourhood

  Xây dựng

  Nghĩa thường xuyên ngành

  sự sát kề
  sự lân cận

  Kỹ thuật cộng đồng

  Nghĩa thường xuyên ngành

  hàng xóm
  miền lân cận

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adjacency , area , block , closeness , confines , contiguity , district , environs , ghetto , hood , jungle * , locale , locality , nearness , neck of the woods , parish , part , precinct , propinquity , proximity , purlieus , quarter , region , section , slum , stomping ground , street , suburb , territory , tract , turf , vicinage , vicinity , ward , zone , zoo , belt , surroundings , range , community , habitat , milieu , neighbors , precincts , purlieu , venue(law)

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: neighborhood là gì

  Xem thêm: went on là gì

  NHÀ TÀI TRỢ