notarization là gì

Notarized là gì? Định nghĩa, Từ Vựng & Ví dụ Công bệnh Tiếng Anh

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem: 127

Bạn đang xem: notarization là gì

Dịch thuật công bệnh là một trong trong mỗi cty thông dụng trong nghành nghề dịch thuật tư liệu xác thực có tính chuyên nghiệp. Dịch thuật giờ Anh là Translation, vậy “Công bệnh giờ Anh Notarized” là gì? Trong nội dung bài viết này, Máy Thông Dịch . Com tiếp tục trả lời về kể từ vựng “Công chứng” nhập giờ Anh với mọi cụm kể từ tương quan cho tới Notarize sở hữu ví dụ, nằm trong lần hiểu tức thì nhé!

Công bệnh giờ Anh là gì?

CÔNG CHỨNG LÀ GÌ?

Công bệnh là quy trình xác nhận tính đúng đắn, tính trọn vẹn và nguyên tố pháp lý của một loại văn phiên bản, phù hợp đồng, văn phiên bản thanh toán giao dịch... được triển khai bởi công bệnh viên sở hữu chứng từ hành nghề trong những Phòng công bệnh, văn chống công bệnh hoặc Tòa án. 

Việc công bệnh được triển khai theo như đúng tiến độ quy quyết định của Pháp Luật, sở hữu hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày nhân viên cấp dưới công bệnh ký thương hiệu, đóng góp lốt hợp thức. 

Các văn phiên bản công bệnh có mức giá trị thực hiện bệnh cứ, nội dung tình tiết trong số phù hợp đồng được thừa nhận ko cần thiết triển khai giấy tờ thủ tục minh chứng, trừ tình huống văn phiên bản công bệnh vị Tòa án tuyên Vô hiệu.

NOTARIZED - CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? 

Công bệnh giờ Anh là: Notarize /ˈnəʊtəraɪz/. 

Notarized là biến đổi thể của kể từ Công bệnh "Notarize" nhập giờ Anh.

Động kể từ “ To notarize” được đùng nhằm duy nhất bức thư hoặc những loại tư liệu không giống được công bệnh và được ký bởi một công bệnh viên hoặc văn chống trạng sư.

Ví dụ: 

 • A notarized affidavit (Một phiên bản khai sở hữu công chứng).

 • The airline requires children travelling alone lớn have a notarized letter of consent from one or both parents (Hãng sản phẩm ko đòi hỏi trẻ nhỏ cút phượt 1 mình cần sở hữu thư đồng ý sở hữu công bệnh của bố/ u hoặc cả tía và mẹ).

 • You must notarize your academic transcripts before studying abroad (Bạn cần công bệnh bảng điểm cá thể trước lúc cút du học).

 • She had lớn notarize her identification documents for the visa application. (Cô tao cần công bệnh sách vở tùy thân mật của tớ cho tới đơn van visa).

Từ vựng công bệnh giờ Anh

CÁC DẠNG KHÁC CỦA TỪ CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH: NOTARIZE

1. Động kể từ Noterize 

 • Động kể từ nguyên vẹn mẫu: Noterize (verb bare)

Ví dụ:

I need lớn notarize my signature on this Sales contract (Tôi cần thiết công bệnh chữ ký của tôi bên trên phù hợp đồng giao thương này).

Notary publics can notarize all kinds of documents quickly, and I have lớn admit that their productivity is very high (Công bệnh viên rất có thể công bệnh toàn bộ những loại sách vở một cơ hội nhanh gọn, và tôi cần quá nhận rằng năng suất của mình đặc biệt cao).

 • Động kể từ thêm thắt “s”: Noterizes

Ví dụ: The notary office notarizes the documents lớn validate their authenticity (Văn chống công bệnh công bệnh những loại tư liệu nhằm xác nhận tính xác thực của chúng). 

 • Động kể từ quá khứ thêm thắt “V_ed/ V3”: “notarized”

Ví dụ: The document had been notarized yesterday for legal purposes (Tài liệu đã công bệnh ngày ngày qua cho tới mục tiêu pháp lý). 

 • Động kể từ thêm thắt “V_ing: notarizing

Ví dụ:

I will be notarizing my identification documents tomorrow lớn ensure their legal validity ((Tôi tiếp tục tổ chức công bệnh những sách vở tùy thân mật của tớ vào trong ngày mai nhằm đáp ứng tính hợp thức về mặt mũi pháp luật của chúng).

They prioritize notarizing documents for elderly individuals because they may not be able lớn wait for an extended period of time due lớn their health (Họ ưu tiên công bệnh cho tới những người dân cao tuổi hạc trước vì như thế chúng ta ko thể đợi quá lâu bởi biểu hiện sức mạnh của họ).

Notarized là gì?

2. Tính kể từ Công chứng: Notarial

Notarial (adj): liên quan liêu cho tới việc làm của công bệnh viên.

Ví dụ: notarial services (dịch vụ công chứng),...

3. Danh kể từ Công chứng: Notarization

 • Notarization (n): Thủ tục công bệnh, hành vi hoặc Quy trình nhằm một quan liêu chức nước non như: trạng sư ký vào trong 1 lá thư/ những loại tư liệu không giống. 

Ví dụ:

The state no longer charges a fee for paper notorizations (Nhà nước không thể thu tiền phí dịch thuật sách vở nữa).

All of my certifications need lớn be copied and given lớn the nearest notary public for notarization. After that, I have lớn give them lớn my teacher (Tất cả những chứng từ của phiên bản thân tôi rất cần phải sao chép và mang về cho tới công bệnh viên sớm nhất sẽ được công bệnh. Sau cơ, tôi cần gửi bọn chúng cho tới nhà giáo của mình)

 • Notary (n): Công bệnh viên, một quan liêu chức sở hữu thẩm quyền pháp luật nhằm xác nhận rằng những tư liệu được ký đúng đắn hoặc đung sự thât/ tuyên thệ (= lời nói hứa) đầu tiên.

Ví dụ: This agreement was drawn up and verified by a notary (Thỏa thuận này được biên soạn thảo và xác nhận bởi một nhân viên cấp dưới công chứng). 

Ví dụ Anh - Việt kể từ vựng công bệnh giờ Anh Natorize

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG

1. Từ mới mẻ giờ Anh tương quan cho tới “Công chứng”

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

notary law

ˈnəʊtəri lɔː

Luật công chứng

notary/ notary public

ˈnəʊtəri/ ˈnəʊtəri ˈpʌblɪk

Công bệnh viên/ nhân viên cấp dưới công chứng

notary office

ˈnəʊtəri ˈɒfɪs

Văn chống công chứng

notarized translation

ˈnəʊtəraɪzd trænsˈleɪʃᵊn

Dịch thuật công chứng

notarized copy/ Certified copy

ˈnəʊtəraɪzd ˈkɒpi/ ˈsɜːtɪfaɪd ˈkɒpi

Bản sao công chứng

duplicate notarization ˈdjuːplɪkɪt noʊ.tə.raɪˈzeɪ.ʃən Sao hắn công chứng/ Sao hắn phiên bản chính 

notary fee/ notarization fee

ˈnəʊtəri fiː/ noʊ.tə.raɪˈzeɪ.ʃən fiː

Phí công chứng

notarize documents/ notarize paperwork

ˈnəʊtəraɪz ˈdɒkjəmənts/ ˈnəʊtəraɪz ˈpeɪpəˌwɜːk

Công bệnh giấy tờ tờ

Legal document

ˈliːɡəl ˈdɒkjəmənt

Văn phiên bản pháp lý

Securities Company sɪˈkjʊərətiz ˈkʌmpəni Công ty bệnh khoán

signed up

saɪnd ʌp

Đăng ký

signature

ˈsɪɡnɪʧə

Chữ ký

autographed

ˈɔːtəɡrɑːft

Có chữ ký

authentication

ɔːˌθɛntɪˈkeɪʃᵊn

Xác thực

affidavit

ˌæfɪˈdeɪvɪt

Tuyên thệ

acknowledgment

əkˈnɒlɪʤmənt

Xác nhận (việc ký tên)

inked

ɪŋkt

Mực

signed

saɪnd

Xem thêm: sexual abuse là gì

Đã ký

subscribed

səbˈskraɪbd

Đã đăng ký

consigned

kənˈsaɪnd

Hợp tác

countersigned

ˈkaʊntəsaɪnd

ký tên

endorsed

ɪnˈdɔːst

chứng thực

registered

ˈrɛʤɪstəd

đã đăng ký

signed on

saɪnd ɒn

đã ký vào

initialed

ɪˈnɪʃəld

khởi tạo

inscribed

ɪnˈskraɪbd

ghi

authored

ˈɔːθəd

có tác giả

penciled (in)

ˈpɛnsld (ɪn)

bút chì (trong)

penned

pɛnd

viết ra

scratched (out)

skræʧt (aʊt)

cào ra)

scrawled

skrɔːld

nguệch ngoạc

scribbled

ˈskrɪbᵊld

viết nguệch ngoạc

2. Từ đồng nghĩa tương quan với kể từ “Công bệnh giờ Anh”

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Certify/ Verification

ˈsɜːtɪfaɪ

Xác nhận, công nhận

Authenticate

ɔːˈθɛntɪkeɪt

Xác thực/ Chứng thực

Validate

ˈvælɪdeɪt

Xác nhận tính phù hợp lệ

Verify

ˈvɛrɪfaɪ

Xác minh

Seal

siːl

Đóng dấu

Witness

ˈwɪtnəs

Làm nhân chứng

Attest

əˈtɛst

Chứng thực

Formalize

ˈfɔːməlaɪz

Đưa nhập mẫu mã chủ yếu thức

Ratify

ˈrætɪfaɪ

Phê chuẩn

Approve

əˈpruːv

Phê duyệt

KẾT LUẬN

Máy Thông Dịch . Com vừa vặn share cho tới chúng ta kể từ vựng “Notarized là gì?” Hi vọng qua loa nội dung bài viết chúng ta đang được học tập thêm thắt được không ít kể từ mới mẻ giờ Anh lĩnh vực công bệnh tư pháp thú vị. 

>>> Tham khảo:

 • Công bệnh phiên bản dịch giờ Anh ở đâu?

 • Công bệnh phù hợp đồng là gì?

 • Công bệnh bởi cung cấp quốc tế ở đâu?

 • Công bọn chúng giờ Anh là gì

 • Dịch thuật Công chứng giờ Anh ở đâu?

 • Farewell là gì?

 • Top 12 Phần mượt dịch giờ Anh miễn phí

 • Hasty là gì?

  Xem thêm: god bless you là gì