notation là gì

/noʊˈteɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Ký hiệu
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều chú mến, điều chú thích, điều ghi chú

Chuyên ngành

Xây dựng

Ký hiệu

Cơ - Điện tử

Ký hiệu, điều chú mến, điều chú giải

Toán & tin cẩn

ký pháp
binary notation
ký pháp nhị phân
biquinary notation
ký pháp nhị ngũ phân
fixed-point notation
ký pháp vệt chấm tĩnh
floating-point notation
ký pháp vệt chấm động
hexadecimal notation
ký pháp thập lục phân
infix notation
ký pháp trung tố
linear notation
ký pháp tuyến tính
mixed notation
ký pháp lếu láo hợp
octal notation
ký pháp chén phân
Polish notation
ký pháp Balan
polish notation
ký pháp ko vệt ngoặc
radix notation
ký pháp cơ số
reverse polish notation
ký pháp Ba Lan ngược
reverse Polish notation
ký pháp Ba-lan ngược
reverse Polish notation/RPN
ký pháp Hà Lan đảo
scientific notation
ký pháp khoa học
unpacked decimal notation
ký pháp thập phân ko nén
phép biểu diễn

Điện lạnh

sự ký hiệu

Kỹ thuật công cộng

chú giải
Abstract Syntax Notation version 1 (ASN.1)
phiên bạn dạng chú thích cú pháp trừu tượng số 1
Tree And Tabular Combined Notation (TCCN)
chú giải bảng và cây kết hợp
ký hiệu
abridged notation
ký hiệu tắt
Abstract Syntax Notation (ITU-T) (ASN)
Ký hiệu cú pháp trừu tượng (ITU-T)
alphabetical notation
ký hiệu abc
alphanumeric notation
ký hiệu chữ và số
ASN (abstractsyntax notation)
ký hiệu cú pháp trừu tượng
associated notation name
tên ký hiệu kết hợp
binary notation
ký hiệu nhị phân
binary-coded decimal notation
ký hiệu BCD
Braginskii notation
ký hiệu Braginskii
coded decimal notation
ký hiệu mã hóa thập phân
contracted notation
ký hiệu rút ngắn
contracted notation
ký hiệu tắt
decimal notation
ký hiệu thập phân
denary notation
ký hiệu thập phân
exponential notation
ký hiệu số mũ
hierarchical notation
ký hiệu phân cấp
infix notation
ký hiệu trung tố
matrix notation
ký hiệu ma mãnh trận
notation attribute
thuộc tính ký hiệu
notation declaration
khai báo ký hiệu
notation identifier
ký hiệu nhận dạng
notation name
tên ký hiệu
numerical notation
ký hiệu số
packed decimal notation
ký hiệu thập phân đóng góp gói
packed decimal notation
ký hiệu thập phân nén
Polish notation
ký hiệu Balan
positional notation
ký hiệu vị trí
prefix notation
ký hiệu chi phí tố
radix notation
ký hiệu cơ số
reversed polish notation
ký hiệu hậu tố
scientific notation
ký hiệu khoa học
standard notation
ký hiệu chuẩn
structure syntax notation
ký hiệu tham lam chiếu cấu trúc
structured notation
ký hiệu cấu trúc
suffix notation
ký hiệu hậu tố
syntax notation
ký hiệu cú pháp
system of notation
hệ thống ký hiệu

Kinh tế

ghi số (thư tín dụng)
phê phú (trên vận đơn)
sự tiến công số
sự ghi chú
sự phê phán

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
characters , chit , code , documentation , figures , jotting , memo , memorandum , note , noting , record , representation , script , signs , symbols , system , annotation , entry , marking