o'clock tiếng anh đọc là gì

o’clock

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: o'clock tiếng anh đọc là gì

UK/əˈklɒk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/əˈklɑːk/

  • /ə/ as in above
  • /k/ as in cat
  • /l/ as in look
  • /ɒ/ as in sock
  • /k/ as in cat
  • /ə/ as in above
  • /k/ as in cat
  • /l/ as in look
  • /ɑː/ as in father
  • /k/ as in cat