on the ground là gì

Bản dịch của "on the ground" nhập Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: on the ground là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "on the ground" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "on the ground" nhập một câu

The developers have said that there will continue to lớn be rehearsal space for musicians on the ground floor.

An object that rests on the ground is subject to lớn a normal force exerted by the ground.

On the ground, they walk with a waddling gait.

Xem thêm: die down là gì

This harmless snake prefers the tree tops to lớn life on the ground.

The nosewheel equipped aircraft also is easier to lớn handle on the ground in high winds due to lớn its wing negative angle of attack.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "on the ground" nhập giờ đồng hồ Việt

on the other hand trạng từ

on the front page trạng từ

Xem thêm: homeless là gì