pacify là gì

Bạn đang xem: pacify là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to pacify
Phân kể từ hiện tại tại pacifying
Phân kể từ quá khứ pacified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại pacify pacify hoặc pacifiest¹ pacifies hoặc pacifieth¹ pacify pacify pacify
Quá khứ pacified pacified hoặc pacifiedst¹ pacified pacified pacified pacified
Tương lai will/shall² pacify will/shall pacify hoặc wilt/shalt¹ pacify will/shall pacify will/shall pacify will/shall pacify will/shall pacify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại pacify pacify hoặc pacifiest¹ pacify pacify pacify pacify
Quá khứ pacified pacified pacified pacified pacified pacified
Tương lai were to pacify hoặc should pacify were to pacify hoặc should pacify were to pacify hoặc should pacify were to pacify hoặc should pacify were to pacify hoặc should pacify were to pacify hoặc should pacify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại pacify let’s pacify pacify
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: lurk là gì