paint đọc tiếng anh là gì

paint

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: paint đọc tiếng anh là gì

UK/peɪnt/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/peɪnt/

  • /p/ as in pen
  • // as in day
  • /n/ as in name
  • /t/ as in town
  • /p/ as in pen
  • // as in day
  • /n/ as in name
  • /t/ as in town