pay back là gì

Bản dịch của "pay back" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: pay back là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "pay back" vô một câu

The suspects have admitted to tướng the allegations, telling police that they committed the crime to tướng pay back debts.

But a weak property market often means they can not make enough to tướng pay back the principal when the loan is due.

Xem thêm: every single day là gì

Everyone at the store has to tướng pay back.

The employers' association vowed to tướng pay back the union if a khuyến mãi is reached in time.

Xem thêm: pathway là gì

My biggest risk that day was making the money to tướng pay back the person who made the yearbooks.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "pay back":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "pay back" vô giờ Việt