persevere là gì

Bạn đang xem: persevere là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to persevere
Phân kể từ hiện nay tại persevering
Phân kể từ quá khứ persevered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại persevere persevere hoặc perseverest¹ perseveres hoặc persevereth¹ persevere persevere persevere
Quá khứ persevered persevered hoặc perseveredst¹ persevered persevered persevered persevered
Tương lai will/shall² persevere will/shall persevere hoặc wilt/shalt¹ persevere will/shall persevere will/shall persevere will/shall persevere will/shall persevere
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại persevere persevere hoặc perseverest¹ persevere persevere persevere persevere
Quá khứ persevered persevered persevered persevered persevered persevered
Tương lai were to persevere hoặc should persevere were to persevere hoặc should persevere were to persevere hoặc should persevere were to persevere hoặc should persevere were to persevere hoặc should persevere were to persevere hoặc should persevere
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại persevere let’s persevere persevere
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: boob là gì