presented là gì

tính từ

Bạn đang xem: presented là gì

xuất hiện, hiện tại diện; sở hữu (có mặt mày bên trên một điểm, vô một hóa học..)

xuất hiện ở...

sinh ra vô trí

lúc này, thời điểm hiện tại, hiện tại thời (hiện đang được xẩy ra, đang được tồn tại)

đàng ranh giới hiện tại tại

cuốn sách này

hiện tại đang đánh giá, hiện tại đang xử lý, hiện tại đang bàn bạc

(ngôn ngữ học) hiện tại tại

thời hiện tại tại

(từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng hùn đỡ

sự sẵn sàng giúp sức trong khi khó khăn khăn

thời ni, thời đại ngày nay

danh từ

thời điểm hiện tại, hiện tại thời, hiện nay, lúc này, thời điểm hiện nay, bây giờ

thời điểm hiện tại, lúc này, khi này

trong khi này, hiện tại giờ

(pháp lý); (đùa cợt) tư liệu này, tư liệu này

tự những tư liệu này

(ngôn ngữ học) thời hiện tại tại

đá quý biếu, vật tặng, tặng phẩm

biếu ai đồ vật gi, tặng ai dòng sản phẩm gì

kiểu giơ súng ngắm; kiểu bồng súng chào

Xem thêm: procrastination là gì

ngoại động từ

thể hiện, bày đi ra, lòi ra, giơ đi ra, phô ra

tình huống này thể hiện một số trong những khó khăn khăn

đem, trình, nộp, dưng (để ai (xem) xét)

trình quốc thư

mang 1 phiên bản loài kiến nghị

nộp séc nhằm lĩnh tiền

phân bua, trình diễn, biểu thị, ngỏ lời

trình diễn yếu tố một cơ hội rất rõ ràng ràng

trình diện (người); xuất hiện tại, ló đi ra, nảy đi ra (về một khi, một biện pháp..)

trình biểu diễn (một vở kịch); mang lại (diễn viên) đi ra mắt

trình diện; dự thi; phát sinh, xuất hiện tại, thể hiện ra

trình diện trước ban giám khảo

ý suy nghĩ nảy đi ra vô trí não tôi

ra mắt (ai với ai); đem (ai) vô yết loài kiến, đem (ai) vô bệ loài kiến (vua...)

được tiến hành chầu, được tiến hành yết loài kiến vua

đưa ra, thể hiện (cái gì mang lại ai biết)

(tôn giáo) tiến thủ cử (thầy tu với giám mục nhằm quản lý xứ đạo)

trao tặng (ai dòng sản phẩm gì)

thể hiện (hoá đơn..)

(quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chào

bồng súng chào

Xem thêm: configure là gì