projections là gì

/prə´dʒekʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự phóng đi ra, sự phun ra
the projection of a torpedo
việc phóng một ngư lôi
(toán học) luật lệ chiếu, sự chiếu, hình chiếu
Sự chiếu, sự được chiếu; sự hiện tại hình, sự tạo hình ví dụ (một ý nghĩ về, một hình hình ảnh nhập trí óc)
film projection
việc chiếu phim
the projection of one's feelings onto others
sự suy bụng tớ đi ra bụng người
Sự nhô đi ra, sự lồi ra; vị trí nhô đi ra, vị trí lồi ra
a projection on the surface of the globe
chỗ nhô đi ra bên trên mặt mũi địa cầu
Sự bịa đặt plan, sự bịa đặt đề án
to undertake the projection of a new enterprise
đặt plan cho tới một nhóm chức marketing mới
Sự Dự kiến (tương lai..)

Chuyên ngành

Toán & tin

phép chiếu; hình chiếu
canonical projection
phép chiếu chủ yếu tắc
central projection
phép chiếu xuyên tâm
conformal projection
phép chiếu bảo gián
conical projection
phép chiếu xuyên tâm, chiếu nón
equidistant projection
phép chiếu đẳng cự
fibre projection
phép chiếu thớ
floor projection
phép chiếu ngang
isometric projection
phép chiếu đẳng mêtric
natural projection
phép chiếu tự động nhiên
orthogonal projection
phép chiếu trực giao
parallel projection
phép chiếu tuy nhiên song
polyconic projection
phép chiếu nhiều cônic
stereographic projection
phép chiếu nhiều cônic

Cơ - Điện tử

Sự chiếu, hìnhchiếu, luật lệ chiếu, sự bịa đặt tiếp hoạch 

Hóa học tập & vật liệu

sự bịa đặt tiếp hoạch

Xây dựng

bộ phận nhô ra
độ nhô đi ra (của thành phần kết cấu)
múi chiếu
phép chiếu hình
conical projection
phép chiếu hinh nón
cylindrical projection
phép chiếu hình trụ
tấm chìa
tầm nhô đi ra (của thành phần kết cấu)

Y học

gán hình

Điện tử & viễn thông

pháp chiếu

Kỹ thuật cộng đồng

hình chiếu
cabinet projection
hình chiếu căn phòng
horizontal projection
hình chiếu bên trên phương ngang
oblique projection
hình chiếu xiên
orthographic projection
hình chiếu trực giao
perspective projection
hình chiếu phối cảnh
projection file
tệp hình chiếu
projection television
truyền hình chiếu mùng ảnh
hình chiếu (của những véctơ)
côngxon
độ nhô
đoạn chìa
mái che
mái đua
mấu lồi
mối hàn nổi
phần nhô
ô văng
phép chiếu

Giải mến VN: Xem map projection (phép chiếu bạn dạng đồ).

arithmetic projection
phép chiếu đẳng lượng
axonometric oblique projection
phép chiếu trục đo xiên góc
axonometric orthogonal projection
phép chiếu trục đo trực tiếp góc
axonometric projection
phép chiếu trục đo
azimuthal projection
phép chiếu phương vị
canonical projection
phép chiếu chủ yếu tắc
canonical projection-subjection
phép chiếu chủ yếu tắc
central map projection
phép chiếu bạn dạng đồ vật theo dõi tâm
central projection
phép chiếu hình trụ
central projection
phép xuyên thẳng qua tâm
central projection
phép chiếu xuyên tâm
circular projection
phép chiếu tròn
conformal projection
phép chiếu bảo giác
conic projection
phép chiếu hình nón
conical projection
phép chiếu đẳng giác
conical projection
phép chiếu hinh nón
conical projection
phép chiếu xuyên tâm
cylindrical projection
phép chiếu hình trụ
cylindrical projection
phép chiếu nón
diametrical projection
phép chiếu xuyên tâm
dimetric projection
phép chiếu đimetric
dimetric projection
phép chiếu nhì buồng
dimetric projection
phép chiếu nhì phía
dimetric projection
phép chiếu nhị trắc
direct projection
phép chiếu trực tiếp
equal area map projection
phép chiếu bạn dạng đồ vật đồng diện tích
equal area projection
phép chiếu tương đương
equal-angle projection
phép chiếu đẳng giác
equal-angle projection
phép chiếu trực giao
equatorial projection
phép chiếu theo dõi xích đạo
equidistant projection
phép chiếu đẳng cự
equivalent projection
phép chiếu tương đương
fibre projection
phép chiếu thớ
floor projection
phép chiếu ngang
gnomostereo projection
phép chiếu gnomo-stereo
horizontal projection
phép chiếu ở ngang
i perspective projection
phép chiếu phối cảnh
isometric projection
phép chiếu đẳng cự
isometric projection
phép chiếu đẳng metric
isometric projection
phép chiếu đều đặn
map projection
phép chiếu bạn dạng đồ
map projection
phép chiếu đồ vật bản
Mercator map projection
phép chiếu mecato
Mercator projection
phép chiếu Mercator
natural projection
phép chiếu tự động nhiên
oblique axonometric projection
phép chiếu trục đo luật lệ xiên
oblique parallel projection
phép chiếu tuy nhiên song nghiêng
oblique projection
phép chiếu xiên
optical projection
phép chiếu quang quẻ học
orthogonal projection
phép chiếu tuy nhiên song
orthogonal projection
phép chiếu trực giao
parallel projection
phép chiếu tuy nhiên song
perspective map projection
phép chiếu phối cảnh bạn dạng đồ
perspective projection
phép chiếu phối cảnh
planimetric projection
phép chiếu đo diện tích
polar projection
phép chiếu cực
polycomic map projection
phép chiếu bạn dạng đồ vật nhiều đỉnh
polyconic projection
phép chiếu nhiều conic
projection of view
phép chiếu hình
projection on coordinate axes
phép chiếu lên hệ trục tọa độ
projection on coordinate axes
phép chiếu bên trên trục tọa độ
right-angled axonometric projection
phép chiếu trục đo vuông góc
right-angled parallel projection
phép chiếu tuy nhiên song vuông góc
spherical projection
phép chiếu (trên mặt) cầu
stereographic map projection
phép chiếu bạn dạng đồ vật lập thể
stereographic projection
phép chiếu chụp nổi
stereographic projection
phép chiếu nổi
stereographic projection
phép chiếu phối cảnh
three-dimensional projection
phép chiếu bên trên tía chiều
trimetric projection
phép chiếu tía hướng
trimetric projection
phép chiếu tam cự
vanishing point projection
phép chiếu điểm triệt tiêu
water projection
phép chiếu walter
sự chiếu
image projection
sự chiếu hình (in litô)
isometric projection
sự chiếu đẳng cự
projection stage illumination
sự thắp sáng sảnh khấu
rầm hẫng
sự trả ra
sự hàn nổi
sự lập dự án
sự lập tiếp hoạch
sự nhô ra
sự phóng xạ
sự phun

Kinh tế

dự phòng
dự báo
sự dự đoán
population projection
sự Dự kiến dân số
population projection
sự Dự kiến dân sinh tương lai

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bump , bunch , eaves , extension , hook , jut , knob , ledge , outthrust , point , prolongation , prominence , protrusion , protuberance , ridge , rim , shelf , sill , spine , spur , step , swelling , calculation , computation , estimate , estimation , extrapolation , forecast , guess , prognostication , reckoning , knot , overhang , outlook , prognosis , abutment , approximation , arm , bulge , cornice , eminence , empathy , overhand , prediction , tab , tusk

Từ ngược nghĩa