qualified là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to qualify
Phân kể từ hiện nay tại qualifying
Phân kể từ quá khứ qualified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại qualify qualify hoặc qualifiest¹ qualifies hoặc qualifieth¹ qualify qualify qualify
Quá khứ qualified qualified hoặc qualifiedst¹ qualified qualified qualified qualified
Tương lai will/shall² qualify will/shall qualify hoặc wilt/shalt¹ qualify will/shall qualify will/shall qualify will/shall qualify will/shall qualify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại qualify qualify hoặc qualifiest¹ qualify qualify qualify qualify
Quá khứ qualified qualified qualified qualified qualified qualified
Tương lai were to qualify hoặc should qualify were to qualify hoặc should qualify were to qualify hoặc should qualify were to qualify hoặc should qualify were to qualify hoặc should qualify were to qualify hoặc should qualify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại qualify let’s qualify qualify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.