radical là gì

/ˈrædɪkəl/

Thông dụng

Tính từ

Gốc, cơ bản
a radical flaw in the system
một thiếu thốn sót cơ phiên bản vô hệ thống
a radical error in the system
một sai lầm đáng tiếc cơ phiên bản vô hệ thống
Toàn cỗ, trả toàn; triệt để; quyết liệt
radical reforms
những cải tân triệt để
radical changes
những thay cho thay đổi triệt để
(chính trị) cung cấp tiến thủ, sở hữu ý kiến đặc biệt đoan
a radical politician
nhà chủ yếu trị cung cấp tiến
a radical thinker
nhà tư tưởng cung cấp tiến
(thực vật học) (thuộc) rễ; nẩy ở rễ
(ngôn ngữ học) gốc, (thuộc) gốc từ
(toán học) (thuộc) căn số
radical function
hàm căn
radical sign
dấu căn
the Radical Party
đảng Cấp tiến

Danh từ

(triết học) xuất xứ căn bản; nguyên tắc cơ bản
(toán học) số phận, căn thức, lốt căn
radical of an algebra
căn của một đại số
(hoá học) gốc
(chính trị) người dân có ý kiến cung cấp tiến thủ, người dân có ý kiến đặc biệt đoan
(ngôn ngữ học) thán từ

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dấu căn, căn thức

Toán & tin cẩn

căn số
đẳng phương
radical center
tâm đẳng phương
radical circle
vòng tròn trĩnh đẳng phương

Y học

căn (toán)
gốc (lý)
tận gốc, triệt căn

Kỹ thuật cộng đồng

dấu căn
nguyên tố
gốc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
basal , bottom , cardinal , constitutional , deep-seated , essential , foundational , inherent , innate , intrinsic , meat-and-potatoes , native , natural , organic , original , primal , primary , primitive , profound , thoroughgoing , underlying , vital , advanced , anarchistic , complete , entire , excessive , extremist , fanatical , far-out * , freethinking , iconoclastic , immoderate , insubordinate , insurgent , insurrectionary , intransigent , lawless , leftist , militant , mutinous , nihilistic , progressive , rabid , rebellious , recalcitrant , recusant , refractory , restive , revolutionary , riotous , seditious , severe , sweeping , thorough , ultra , ultraist , uncompromising , violent , way out , basic , fundamental , fanatic , drastic , extreme , heretical , heterodox , thorough-going , unconventional , unorthodox
noun
agitator , anarchist , avant-garde , extremist , fanatic , firebrand , freethinker , iconoclast , insurgent , insurrectionist , leftist , left-winger , militant , mutineer , nihilist , nonconformist , objector , pacifist , progressive , rebel , reformer , renegade , revolter , revolutionary , rioter , secessionist , subversive , ultraist , revolutionist , ultra , zealot , basal , basic , cardinal , complete , drastic , essential , etymon , extreme , fundamental , jacobin , liberal , maximalist , primal , primary , radix , root , sansculotte , septembrist , young turk

Từ trái ngược nghĩa