rank là gì

/ræɳk/

Thông dụng

Danh từ

Hàng, dãy
Hàng ngũ, team ngũ
to fall into rank
đứng trở nên mặt hàng ngũ
to close the ranks
dồn mặt hàng lại, siết chặt mặt hàng ngũ
to break rank
giải giã mặt hàng ngũ
the ranks; the rank and file
(quân sự) những chiến sỹ, binh thông thường (đối lại với sĩ quan); những đảng viên thông thường (của một đảng); dân thường
to rise from the ranks
(quân sự) kể từ binh thông thường trở nên sĩ quan; kể từ dân thông thường bước lên vị thế cao sang
Hạng, loại
a poet of the highest rank
một thi sĩ vô loại rộng lớn nhất
to take rank with
cùng loại với
Địa vị xã hội; vị thế cao sang; tầng lớp
people of all ranks and classes
những người nằm trong từng giai tầng và giai cấp
a man of high rank
người đem vị thế đảm đương vô xã hội
person of rank
quý tộc
rank and fashion
tầng lớp bên trên, giai tầng quý tộc
Cấp, bậc
to be promoted vĩ đại the rank of captain
được thăng cấp cho đại uý

Ngoại động từ

Sắp xếp (bộ đội) trở nên mặt hàng ngũ
Xếp (ai) vô loại, xếp (ai) vô hàng
to rank someone among the great writers
xếp ai vô mặt hàng những ngôi nhà văn lớn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở cấp cho cao hơn nữa (ai)

Nội động từ

Được xếp vô loại, đứng vô mặt hàng, đem địa vị
to rank among the best
được xếp vô loại khá nhất
to rank above someone
có vị thế bên trên ai
to rank first in production of coal
đứng số 1 về phát triển than
(quân sự) ( + ogg, past) trình diễn hành

Tính từ

Rậm rạp, sum sê
rank vegetation
cây cối dày rạp
Nhiều cỏ đần độn, hoàn toàn có thể sinh nhiều cỏ đần độn (đất)
land too rank vĩ đại grow corn
đất nhiều cỏ đần độn quá ko trồng lúa được
Có hương thơm hôi thối, đem vị hôi thối; khó khăn chịu
rank tobacco
thuốc lá đem hương thơm khét
Thô bỉ, tục tĩu; tởm tởm
Hết mức độ, vô nằm trong, quá đỗi, White trợn, rõ ràng ràng ràng, ko lầm vô đâu được
a rank lie
lời giả dối White trợn
a rank duffer
người ngốc vô cùng
a rank poison
thuốc vô cùng độc

Chuyên ngành

Xây dựng

dãy, loại, hạng, mặt hàng, sự bố trí, bố trí, xếp mặt hàng, xếp loại

Cơ - Điện tử

Dãy, loại, hạng, mặt hàng, sự bố trí, bậc, cấp

Toán & tin

hạng
rank of a maxtrix
hạng của quỷ trận
infinite rank
hạng vô hạn

Kỹ thuật công cộng

hàng
column rank
hạng (theo) cột
infinite rank
hạng vô hạn
rank correlation
tương quan lại hạng
rank of a matrix
hạng của quỷ trận
rank of a matrix
hạng quỷ trận
rank-order statistics
thống kê hạng
hạng
column rank
hạng (theo) cột
infinite rank
hạng vô hạn
rank correlation
tương quan lại hạng
rank of a matrix
hạng của quỷ trận
rank of a matrix
hạng quỷ trận
rank-order statistics
thống kê hạng
bậc
phân cấp
sắp xếp

Kinh tế

cấp bậc
dãy
nhóm
rậm rạp
xếp hạng
expected vĩ đại rank (ofa bankruptcy)
được xếp thứ hạng nhằm thanh toán
expected vĩ đại rank (ofa bankruptcy)
được xếp thứ hạng nhằm giao dịch (nợ của công ty lớn huỷ sản)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
bad , dank , disagreeable , disgusting , evil-smelling , feculent , fetid , funky * , fusty , gamy * , graveolent , gross * , high , humid , loathsome , mephitic , moldy , musty , nasty , nauseating , noisome , noxious , obnoxious , off , offensive , olid , pungent , putrescent , putrid , rancid , reeking , repulsive , revolting , smelly , sour , stale , strong , strong-smelling , tainted , turned , coarse , dense , excessive , extreme , exuberant , fertile , flourishing , fructiferous , grown , high-growing , junglelike , lavish , lush , luxuriant , overabundant , overgrown , productive , profuse , prolific , rampant , rich , semitropical , tropical , vigorous , wild , arrant , blatant , capital , complete , conspicuous , consummate , downright , egregious , extravagant , flagrant , glaring , gross , noticeable , outright , outstanding , perfect , positive , sheer , thorough , total , undisguised , unmitigated , abusive , atrocious , crass , dirty , filthy , foul , indecent , outrageous , raunchy , scurrilous , shocking , smutty , wicked , heavy , frowzy , rotten , fulsome , immoderate , impalatable , luxurious , serried , violent
noun
ancestry , authority , birth , blood , cachet , capacity , caste , circumstance , class , classification , condition , consequence , degree , dignity , distinction , division , echelon , estate , esteem , family , footing , grade , hierarchy , level , nobility , note , order , paramountcy , parentage , pecking order , pedigree , place , position , primacy , privilege , quality , reputation , seniority , situation , slot , sort , sovereignty , sphere , state , station , stature , status , stock , stratum , supremacy , type , tệp tin , formation , group , line , queue , range , row , series , string , standing , bracket , league , tier , column , array , eminence , patriciate , precedence , prestige , rating
verb
align , arrange , array , assign , assort , button down , class , dispose , establish , estimate , evaluate , fix * , give precedence , grade , include , judge , list , locate , marshal , order , peg , pigeonhole * , place , place in formation , position , put , put away , put down as , put down for , put in line , range , rate , regard , settle , size up , sort , tab , typecast , valuate , value , antecede , be classed , belong , be worth , come first , count among , forerun , go ahead of , go before , have the advantage , outrank , precede , stand , take the lead , categorize , classify , distribute , group , pigeonhole , ancestry , arrangement , be ranked , caliber , caste , classification , column , condition , coordinate , degree , dignity , distinction , division , downright , echelon , estate , formation , gentry , genus , gradation , gross , hierarchy , line , prestige , quality , rating , row , score , seniority , series , space , standing , station , stature , status , tier , type

Từ trái ngược nghĩa