society là gì

/sə'saiəti/

Thông dụng

Danh từ

Xã hội
duties towards society
những nghĩa vụ so với xã hội
Lối sinh sống xã hội
Tầng lớp thượng lưu; đẳng cấp quan lại thanh lịch chức trọng
society people
người trên tầng lớp thượng lưu
Sự giao phó du, sự giao phó thiệp
to have no society with someone
không tiếp xúc với những người nào
Sự thực hiện bạn; tình các bạn bè
to enjoy somebody's society
thích bè các bạn với ai
(viết tắt) Soc đoàn thể, hội

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

công ty
industrial society
công ty công nghiệp
society holding a concession
công ty được nhượng quyền
hội

Kinh tế

đoàn thể
hội
tập đoàn
xã hội
xã hội thượng lưu
xã hội, hội

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
association , camaraderie , civilization , commonality , commonwealth , community , companionship , company , comradeship , culture , friendship , general public , humanity , jungle * , nation , population , public , rat race * , social order , world , zoo , alliance , circle , clan , clique , club , corporation , coterie , gang , group , guild , hookup , institute , league , network , order , outfit , ring , sodality , syndicate , tie-in , tie-up * , union , aristocracy , beau monde * , beautiful people * , country phối , elite , flower * , gentry , glitterati , haut monde , high society , jet phối * , main line , patriciate , polite society , quality , smart phối , top drawer , upper crust , who’s who , people , confederation , congress , federation , fellowship , fraternity , organization , sorority , xanh rờn blood , cr